97885. lajstromszámú szabadalom • Kártológép

Megjelent 193 9. évi julius hó 15-én . ' MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97885. SZÁM. — XIYa/1. OSZTÁLY. Kártoló gép. Société Platt Fréres Roubaix. Bejelentés napja 1928. évi április hó 4-ike. Brit elsőbbsége 1927. évi április hó 4-ike. A találmány tárgyát kártoló gép képezi, mely íőleg a kártoló dob és a kártoló fedél, ill. az ehelyett alkalmazott kártoló hen­ger munkáló szerelvényének sajátos ki-5 képzése által tűnik ki. A találmány szerint a kártoló dobnak munkáló szerelvénye fémkoszorúból álló alapon elrendezett egyenes, merev, hegyes fogakból áll és az így szerkesztett kártoló 10 dob oly kártoló fedéllel, ill. kártoló hen­gerrel van kombinálva, melynek munkáló szerelvénye hajlékony vagy utánaengedő fogakból áll, melyek mint az eddigi kár­toló gépeknél bőrből vagy szövetből ké-15 szült alapba vannak beszelrelve oly mó­don, hogy rögzítési pontjaikban kihajolhat­nak, vagyis kitérhetnek, ha a kártolás köz­ben valamely ellenállásra találnak. A kár­toló dob munkáló szerelvényének merev, 20 egyenes, hegyes fogai arra szolgálnak, hogy a kártolandó anyagot teljes bizton­sággal megfogják, miközben erre az utána­engedő vagy hajlékony fogak gyengéden és könnyedén hatnak. Ezen munka kefé-25 lésszerű hatást eredményez, mely az aláb­biakban még kimerítőbben lesz megyma­gyarázva. A mellékelt ra jzban a találmány tárgya két foganatosítási alakjában van feltün-30 tetve. Az 1. ábra oly gyapotkártoló gépnek váz­latos elülnézete, mely egy kártoló dobból és szokásos elrendezésű kártoló fedélből áll, amikor is a dobnak és fedélnek mun-35 káló szerelvényei a találmány szerint egy­mástól eltérően vannak kiképezve. A 2. ábra az 1. ábrában feltüntetett gép egy részének nagyobb léptékű oldalné­zete. A 3. ábra oly foganatosítási alaknak váz- 40 latos elülnézete, melynél a kártoló fedél helyett utánaengedő vagy hajlékony kár­toló fogakkal ellátott kártoló henger van az egyenes, merev, hegyes kártoló fogak­kal felszerelt kártoló dobbal kombi- 45 nálva. A 4. ábra nagyobb léptékű oldalnézetben a fémkoszorú kiképezett egyenes, merev, hegyes kártoló fogakat és a kártoló fedél­nek azokkal, együttműködő hajlékony 50 vagy utánaengedő kártoló fogait tünteti fel. Az 5. ábra a kártoló dob tengelye irányá­ban vett metszetben az egyenes, merev, hegyes kártoló fogaknak a kártoló dobon 55 való elrendezési módját szemlélteti. Az 1. ábrában feltüntetett példában az (A) kártoló dob felett a kártoló fedélnek (B) kártoló szerszámai vannak oly módon elrendezve, hogy azok a kártoló dobbal a 60 szokásos módon működnek együtt. A 2. ábrában feltüntetett foganatosítási alaknál a kártoló dobbal a (C) kártoló henger működik együtt, amint az a gyapjúkártoló gépeknél szokásos. Mindkét foganatosítási 65 alaknál a (Dl) fémkoszorúból álló alapon az egyenes, merev, hegyes (I)) kártoló fo­gak vannak elrendezve. Az ezen fogakkal ellátott (Dl) fémkoszorú tetszőleges mó­don a kártoló dob köré van erősítve a kár- 70 toló szerelvény létesítésére, melynek fo­gai teljesen merevek és oly szög alatt álla­nak, amint az a kártoláshoz szükséges. A (Dl) fémkoszorú valamivel szélesebb, mint a fogak vastagsága, úgy hogy a ko- 75 szorúkon oldalnyúlványok képződnek, me­lyek, mint az 5. ábrában látható, a fogak sorai közötti távolságot állapítják meg.

Next

/
Thumbnails
Contents