97757. lajstromszámú szabadalom • Egykamrás nyomólégfék

Megjelent 1929. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97757. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Egykamrás nyomólégfék. Dr. Ing-. Hildebrand Wilhelm, igazgató, Berlin-Lichterfelde. Bejelentés napja 1928. évi május hó 25-ike. A találmány tárgya oly egykamrás nyomólégfék, melynél a fékező és fékoldó folyamat teljesen fokozatosan szabályoz­ható és a fékhenger nyomása ezen henger 5 esetleges tömítetlenségeinél is önműkö­dően a kívánt mértéken tartható. Ismeretesek már oly egykamrás nyomó­légfékek, melyeknél a fékoldó folyamat fokozatos szabályozhatóságát a közönsé-10 ges fékfelszereléshez hozzájáruló külön szerkezet teszi lehetővé. Ezen ismeretes fékeknél az említett kü­lön szerkezet közreműködése a fékhenger légtelenítésére szorítkozik. E fékek tehát 15 nem teszik lehetővé az önműködő után­töltést arra az esetre, ha a fékhenger­nyomás a henger tömítetlensége folytán csökken. Ezzel szemben a találmány szerinti fék 20 oly előnyöket nyújt, melyek révén a fé­kező hatás legfinomabb fokozatos beállít­hatósága áll rendelkezésünkre és melye­ket különböző vezérlőszeleprendszerek egyidejű alkalmazása révén érünk el. 25 Azon vezérlőszelepeknél, amelyeknél — mint pl. a Lipkowski-, Bozic- és Drolsham­mer-rendszerű fékeknél — többek között a fékhenger nyomása befolyást gyakorol­hat a fékhengerben uralkodó nyomás-30 viszonyok vezérlésére, oly vezérlőszervek szükségesek, melyek két különböző oldalu­kon különböző nyomások alatt állanak. E vezérlőszerveknek tehát nyomáskülönb­séggel szemben állandóan teljesen tömí-35 tett állapotban kell maradniok. Ily igénybevételhez a könnyen eltolható, tö­mítőgyűrűvel ellátott, ismeretes vezérlő­dugattyúk nem használhatók, mivel a tömítőgyűrű nem tökéletesen tömítő al­katrész. Ezért az említett fajtájú fékeknél 40 vezérlőszervek gyanánt hajlékony leme­zeket vagy — nagy vezérlési utak esetén — bőrkarmantyúkkal tömített dugattyú­kat kénytelenek alkalmazni. Hogy az ilyen dugattyúk a tömítőkarmantyúk 45 nagy súrlódása miatt csekély nyomás­különbségekkel szemben érzéketlenek, az az épp oly ismeretes, mint az a tény, hogy a karmantyúk, zsírtartalmuk folytán, té­len merevekké válnak és esetleg odafagy- 50 nak a hengerfalakhoz. Világos, hogy ezzel a fékek szükséges finom érzékenysége igen káros befolyást szenved. Az oly vezérlődugattyúknál, amelyek csak átmenetileg vannak nyomáskülönb- 55 ségnek kitéve és melyeknél rövid idő múlva a nyomások kiegyenlítődése követ­kezik be, ily gondos tömítést nem kell szem előtt tartani; erre való tekintettel ezen vezérlődugattyúknál az ismeretes fel- 60 hasított tömítőgyűrűt alkalmazzák, mely nem tömít ugyan tökéletesen, de a ve­,zérlődugattyúnak nyomáskülönbségekkel szembeni érzékenységét nem befolyásolja. Az ily dugattyúk azonban a könnyű 65 mozgathatóságukkal együttjáró tömítet­lenség folytán az említett fajtájú fékek­nél alkalmazott vezérlőszelepekhez, me­lyeknél a fékező és fékoldó folyamat töké­letesen finom szabályzhotóságáról van 70 szó,, nem használható fel. Már most a találmány szerinti fék a ve­zérlőszelepek két említett fajtájának jó tulajdonságait hasznosítja és pedig az­által, hogy oly, rendkívül érzékeny ve- 75 zérlőszelepet alkalmazunk, mely tömítő­gyűrűvel tömített és egyfelől fővezeték­nyomás, másfelől egy szabályozó tartály

Next

/
Thumbnails
Contents