97751. lajstromszámú szabadalom • Állvány megfigyelő műszerek számára

Megjelent 1989. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91751. SZÁM. — XlX/c. (XlX/h.) OSZTÁLY. Állvány megfigyelő műszerek számára. C. P. Goerz Optische Anstalt Aktieng-esellseliaft, Akcióvá spolecuost K. P. Goerz opticky ústav cég- Bratislava. Bejelentésének napja 1928. évi január hó 3-ika. Német elsőbbsége 1927. évi október hó 27-ike. Jelen találmányt optikai vagy akusz­tikai megfigyelő műszerek számára való állvány képezi, mely a megfigyelőnek a lehető legkényelmesebb helyzetben lehe-5 tővé teszi fenti műszereknek a tér minden irányába való könnyű és biztos beállítá­sát, mikor is a magassági és szélességi szö­gek megfelelő eszközök segítségével meg­állapíthatók vagy önműködően más mű-10 szerekre vihetők át. A találmány értelmében ezt azáltal ér­jük el, hogy a három vagy több lábon nyugvó, azimutálisan forgatható vízszin­tes tartógyűrűn elrendezett csapágyáll-15 ványon függőleges síkban billenthető meg­figyelő ülés van ágyazva, mely egyidejű­leg a hozzá képest szilárdan orientált megfigyelő műszer tartójaként is szerepel, ami által a mindenkori megfigyelési irány 20 a magassági és a szélességi szöglépték mu­tatója által jelzett adatból állapítható meg, vagy pedig valamely elektromos szög­átviteli szerkezet útján közvetlenül más műszerre vihető át. 25 A mellékelt rajz a találmány egyik példaképeni foganatosítási alakját tünteti fel, még pedig az 1. ábra annak oldalnézetét, a 2. ábra pedig felülnézetét. 30 Az oldalán szögléptékkel ellátott víz­szintes (1) tartógyűrű három V-alakú (2) lábbal van alátámasztva és az egész futó­felületet átölelő golyókon járó (3) ágyazó­gyűrűt hordja, melyre a (3a) széleségi 35 szögmutató és négy (4) csapágy van sze­relve, mely utóbbiakban két (5) tengely van ágyazva. E tengelyek mindegyikén két-két, nyomkarimákkal ellátott (6) görgő van, melyeken a megfigyelő ülésnek két köralakú, magassági szögbeosztással ellá- 40 tott (7) gyűrűszegmense nyugszik, melye­ket egymással a (8) és a (8a) keresztrudak mereven kapcsolnak össze és melyek kö­zött a megfigyelő ülőhelyét képező széles (17) heveder van alkalmazva. A (9) hát- 45 támlára a jelen esetben optikai (11) meg­figyelő műszer (10) tartója oly módon van csuklósan rászerelve, hogy vízszintes meg­figyelési irány mellett a (3) ágyazó­gyűrűre erősített (12) mutató a (9) szeg- 50 mensen levő magassági szöglépték zérus pontja fölé essék. A megfigyelési irány beállítására, illetve a beirányzott mozgó célpont állandó köve­tésére szolgál a (13) és (14) kézikerék, me- 55 lyek a (3) ágyazógyűrűben forgathatóan ágyazott egy-egy vízszintes (13a) és (14a) tengelyre vannak erősítve. A (13a) ten­gelyen van a (13b) fogaskerék, mely az (1) tartógyűrűre erősített (la) homlokfogazás- 60 sal kapcsolódik, míg a (14a) tengely a (14b) fogaskereket tartja, mely a jobb­oldali (7) gyűrűszegmens belső fogazásába kapaszkodik, úgy hogy a baloldali (13) kézikerék működtetésével a megfigyelési 65 iránynak vízszintes síkban való, a jobb­oldali (14) kézikerék működtetésével pedig függőleges síkban való beirányozása esz­közölhető. A szélességi és magassági szög valamely ismert szögátviteli szerkezet 70 segítségével közvetlenül más műszerre, pl. fényszóróra vagy hasonlóra vihető át, amint azt, mint elektromos szerkezetet, szélességi szögekhez a (15) tok, magassági szögekhez a (16) tok jelzi. 75

Next

/
Thumbnails
Contents