97744. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőzgépek vezérlésének megkönnyítésére

Megjelent 1929. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JuNK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97744. SZÁM. — VJ.I/f. OSZTÁLY. Berendezés gőzgépek vezérlésének megkönnyítésére. C araeri sti Yirgiiiiiis Zeilinger mérnök Bronxville. Bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 3-ika. É. A. E. Á. elsőbbsége 1927. évi szeptember hó 13-ika. A találmány gőzgépek vezérlésére vonat­kozik és lényegét oly berendezés alkotja, melynek segélyével a gőzgép gőzelzárása akképen vezérelhető, hogy a gép összes se-5 bességfokozatai mellett maximális munka­teljesítményt kapunk. A találmány sze­rinti berendezés a gépkezelő részére egyet­len kifejezéssé átalakítva jelzi a gőzelzá­rást vezérlő összes tényezőket, úgyszintén 10 azokat is, melyek a géptengely különböző forgássebességei mellett a maximális mun­kateljesítményt létrehozzák. A berende­zéssel a géptengely forgássebességét jelző készülék is egyesíthető, úgyhogy a gép-15 kezelő a két jelzés figyelembevételével a gőzelzárást a maximális eredmény biztosí­tása céljából megfelelően vezérelheti. A be­rendezés különösen gőzmozdonyokhoz al­kalmas, mely esetben a berendezés a ke-20 rék kerületi sebességét és megfelelő egysé­gekben kifejezve a gőzelzárást vezérlő elemeknek megfelelően átalakított mozgá­sát mutatja. Azonban a találmány tár­gyának használhatósága nincs ezen külön-25 leges alkalmazásra korlátozva és utóbbi csupán példaképen választatott. Ismeretes, hogy gőzmozdonyoknál maxi­mális munkateljesítmény elérésére a gőz­elzárás pillanata a dugattyúlökethez ké-30 pest a dugattyú sebességének megfelelően változtatandó. Mozdonyoknál a dugattyú­sebesség a mozdonysebességgel egyenes arányban áll és egy a kerék kerületi se­bességét jelző műszer oly módon módosít-35 ható, hogy a dugattyúsebességet jelezze megfelelő módon. Azonban egy ily műszer nem lenne elegendő ahhoz, hogy a moz­donyvezető részére, maximális vonórúd­liúzás létesítése céljából, a gőzelzárás hely-40 zetét jelezze; a mozdonyvezető a különböző dugattyúsebességekről tudomást szerezne ugyan, azonban emlékezetében kellene tar­tania, hogy a különböző dugattyúsebessé­geknél mily gőzelzárásbeállítás adja a legnagyobb munkateljesítményt és a leg- 45 jobb eredmény biztosítására emlékezetből kellene a gőzelzárószelepet beállítania. Ezen hátrány elkerülésére 1,627.076. számú amerikai szabadalmamnak 1927. évi május hó 3-án megjelent leírásában 50 oly műszert ismertettem, melynél a gőz­elzárást a befolyással lévő összes tényező­ket, úgyszintén azon működtetéseket is, melyek különböző sebességeknél maximá­lis eredményt hoznak létre, egyetlen mű- 55 szer jelzi, mellyel sebességjelzőszerkezet van egyesítve. A berendezés két, egy kö­zös beosztáson mozgatható mutatóból áll, melyek egyike a gőzelzárást vezérlő ele­mek helyzetét mutatja és egy a vezérten- 60 gely és a reverzálóemeltyű közötti kapcso­lat által működtetik. Ezen berendezésnél, a reverzálóemeltyű mozgatásakor, az emlí­tett mutató a számlapon megfelelő helyze­tet mutat, mimellett a mutató a sebességet 65 jelző mutatónak megfelelő helyzetbe ho­zandó, minthogy mindkét mutató ugyan­azon egységekre mutat. Ily módon a fent­említett szabadalmam leírásában ismerte­tett berendezésnél a mozdonyvezetőnek 70 nem okoz nehézséget, miszerint a gőzelzá­rást oly módon vezérelje, hogy maximális munkateljesítményt biztosítson, mert a mozdonyvezetőnek csupán a reverzáló­emeltyűt kell oly módon beállítania, hogy 75 az ezen emeltyű által működtetett mutató a sebességjelzőmutatót fedő helyzetbe ke­rüljön. Ha a reverzálóemeltyű az említett helyzetbe beállíttatot, akkor a vezérmű a mindenkori sebesség mellett elérhető leg- 80 jobb eredményt biztosító helyzetbe került. A találmány értelmében a vezérműbeál­lítást jelző mutató részére tökéletesebb működtető elemek kerülnek alkalmazásra,

Next

/
Thumbnails
Contents