97703. lajstromszámú szabadalom • Lánctag szappantábla hűtőgépekhez

Megjelent 192 9. évi augusztus hó 42 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97703. SZÁM. — Xl/e. OSZTÁLY. Lánctag szappantáblahűtőgépekhez. Augxist Jacobi A.-G. Darmstadt. Bejelentés napja 1928. évi április hó 14-ike. Szappantáblahűtőgépek hűtőlemezeinek egymással láncok segélyével való össze­kötése azon célból, hogy "a hűtőlemezek egyenlő távolságra való mechanikai szét-5 húzása lehetővé váljék, már ismeretes. Ez a széthúzás oly módon történik, hogy a hűtőlemezeket tartó görgőkkel ellátott csapok a lánctagok hasítékaiban csúsznak. A hűtőlemezek így egyenlő távolságban 10 vannak tartva s a távolságokat a lánc­tagok hasítékainak hossza korlátozza. Ennek az ismeretes elrendezésnek az a hátránya, hogy a nikkellemezek tisztítá­sakor, amikor is a hűtőlemezek egymástól 15 messzire széthuzandók, a görgők a csapok­ról leszerelendők, ami sok időbe kerül. Az alábbiakban ismertetett találmány értelmében a láncnak szétbontása, illetve a hűtőlemezeknek széthúzása, az előbb elő-20 adott hátrány elkerülése mellett, egyszerű módon végezhető. A lánctag a találmány szerint oly mó­don van kiképezve, hogy a vezetőhasítékok alul, középük táján, át vannak törve, úgy 25 hogy a lánctag levétele a hűtőlemezt tá­masztó görgők eltávolítása nélkül lehetsé­ges. Előnyösnek mutatkozott a vezető­basítékoknak egyenlőtlen nagyra való ki­képzése, hogy a formakeret az egyik hűtő-30 lemezhez közelebb legyen elrendezhető. Mindkét hasíték áttörése helyett elegendő csupán az egyik nyitott kiképzése. A rajzon a találmány szerinti lánctag különböző példaképeni kiviteli alakjai lát-35 hatók. Az (a) lánctag (1. és 3. ábra) az (s) vezetőhasítékokkal van ellátva, amelyek­ben a (b) csapok előre-hátra csúsznak. Ha a (pl) hűtőlemezt egy lánctag húzni kezdi, úgy annak (bl) csapja először egy rövid úton az (sl) hasítékban csúszik, miközben 40 a (pl) hűtőlemez a (h) kerettől elválik. Ezután az (sl) hasítékban csúszó (bl) csap a lánctagba ütközik és azt magával húzza. Mivel a (h) fakeret a (w) tartószögvas útján az (a) lánctagba van beakasztva, ez 45 a keretet is magával húzza s így a (p) hűtőlemeztől a keret is elválik. Ezután az (a) lánctag a (b) csapon csúszik mind­addig, míg a (b) csap az (s) hasíték végét el nem éri és ezt a lánctag magával nem 50 viszi. Ez a mozgásmód az egyik lánctag­ról a másikra terjed át. A (k) áttörés a láncok kényelmes szét­bontását teszi lehetővé, mivel a fakeret kivétele után a lánctag úgy tolható el, 55 hogy a (bl) csap a (k) áttörés fölé kerül. A lánctag ekkor a (b) csap körül felfelé billenthető s így a (p) hűtőlemeztől szét­kapcsolható. A 2. ábra a (p) hűtőlemezt tartó (d) hor- 60 dozó görgőt, továbbá az (e) sínt, amelyen a görgők futnak, végül az (u) tartót ábrá­zolja, amely utóbbin a hűtőlemezek és fa­keretek összehúzásuk s egymástól szét­választásuk céljából mozgathatók. 65 A 3. ábra a lánctag egy másik kiviteli alakját mutatja, amely két (k) áttöréssel van ellátva, a lánctagok könnyű kicserél­hetősége céljából. A rajzból látható, hogy a hasíték egyik 70 része rövidebb, mint a másik. Ezen egyen­lőtlen távolság folytán a keret a két hűtő­lemez egyikéhez közelebb helyezhető el. Az ismertetett lánctagok célszerűen saj­tolás vagy csákozás útján állíthatók elő. 75

Next

/
Thumbnails
Contents