97695. lajstromszámú szabadalom • Szénben szegény vas olvasztására való kemence és eljárás szénszegény elegyítések olvasztására határozott széntartalomra

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jngnflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97695. SZÁM. — Xll/d. OSZTÁLY. Szénben szegény vas olvasztására való kemence és eljárás szénszegény elegyítések olvasztására határozott széntartalomra. Dr. Wüst Fritz tanár Düsseldorf-Grafenberg-. Bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 1-je. Német elsőbbsége 1926. évi augusztus hó 6-ika. A 315.264 sz. német szabadalmi leírás­ban ismertetett lángkemencénél a meg­ömlesztendő anyag szénnel való dúsításá­nak lehetősége ki van zárva. Épen ezért 5 ezen kemencében úgynevezett vágadék­vas, azaz vas- vagy acélhulladék nem öm­leszthető meg, mert ezen anyagok csekély széntartalma a kiöntést lehetetlenné tenné; az említett ismert kemence ennél -10 íogva csakis öntöttvasnak nyers vasból vagy tördelékvasból való előállítására használható. A találmány célja a kemence alkal­massá tétele öntött vasnak vágadékvasból 15 való előállítására is, amit azáltal érünk el, hogy a lángkemece elé az akna he­lyébe szokásos kivitelű kupolakemencét kapcsolunk, mely a lángkemencével ak­ként van összekötve, hogy az ömledék a 20 kupolakemencéből közvetlenül a láng­kemencébe folyik le, míg a lángkemence fűtőgázai a kupolakemencén át távoznak. Ezen elrendezés által, amelynél a szüksé­ges olvasztási hő lényeges részét a láng-25 kemence távozó gázai szolgáltatják, me­lyek egyúttal a koksz elgázosítását is esz­közlik, lehetővé válik a kupolakemencé­ben az olvasztási koksz mennyiségének mindenkor akként való megszabása, hogy 30 az ömledéknek szénnel való dúsítása épen a kívánt mértékű legyen. Ezen elren­dezés folytán tehát a tiszta kupola­kemenceüzemtől eltérően a kokszadag, bi­zonyos határok között tetszőleges mérték -35 ben, alacsonyan tartható, úgy hogy szén­szegény öntött vasat állíthatunk elő. Ezen vasat a lángkemencében önmagában is­mert módon annyira túlhevítjük, hogy az öntött vas lehetőleg kedvező mechanikai tulajdonságai szempontjából kívánatos, 40 eutektikus grafitképződés biztosan bekö­vetkezzék. A lángkemence és a kupola­kemence fűtőgázaiban tartalmazott hő ki­használását még azáltal tökéletesbítjük, hogy a gázokat a kupolakemence elha- 45 gyása után léghevtíő berendezésben a lángkemencébe lépő égéslevegő hevítésére hasznosítjuk. A rajz ábrái a találmány szerinti kom­binált láng-kupolakemence foganatosítási 50 példájának különböző metszeteit szemlél­tetik. Az (a) kupolakemence, amelybe az öm­lesztendő anyagot és a kokszot a (b) pad­lózatról töltjük, szokásos szerkezetű. Az 55 ezen kemencében megömlesztett és eköz­ben szénnel dúsított vas a (c) csatornán át a (d) lángkemencébe folyik, amelyben az a rendes kupolakemence-hőmérséklet fe­lett fekvő hőmérsékre hevíttetik. A folyé- 60 kony vasat (e)-nél csapoljuk le, a levegőt és fűtőszert, pl. olajat pedig a lángke­mencébe (f)-nél vezetjük be. A forró gá­zok a (c) csatornán át az (a) kupolake­mence aknájába és ebből a koksz elégésé- 65 nél keletkező fáradt gázokkal együtt az ellenáramlás elve szerint a (g) légelőhe­vítőn vonulnak át, amelyben hőjüket a (h)-nál belépő levegőnek adják le, melyet az előhevítőn való átáramlása után az (i) 70 vezetéken át a lángkemencébe vezetünk. Az elégéshez a kupolakemencében szük­ségelt szélmennyiséget ismert módon a (k) fúvókán át fujjuk be. A folyékony salak felvételére szolgál a lecsapoló nyílással 75 szemben fekvő (1) salakgyűjtő.

Next

/
Thumbnails
Contents