97646. lajstromszámú szabadalom • Kiskereskedelmi forgalomra alkalmas, nem maró hatású lúgkő-készítmény

Meg-jelent 1939. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97646. SZÁM. — IVh/1. fXVIII/a.) OSZTÁLY. Kiskereskedelmi forgalomra alkalmas, nem maró hatású lúgkőkészítmény. Di'. Bálint István vegyészmérnök Budapest. Bejelentés napja 1928. évi szeptember hó 25-ike. A lúgkő (nátrium hydroxyd, maró­nátron stb.) kiskereskedelmi forgalma, mely a háztartások igényeit van hivatva kielégíteni, ennek maró sajátsága és az 5 evvel összefüggő mérgező tulajdonságai miatt sok veszélyt rejt magában. Ezen ve­szélyekkel szemben az ember testi épségé­nek megóvására irányúinak azok a kor­mányrendeletek és pedig 92903/1925. sz. és 10 a 98982/1928. sz. Ker. Min. Rend.-ek, me­lyek a lúgkő kiskereskedelmi forgalmát korlátozzák. Jelen találmány tárgya olyan a kiske­reskedelmi forgalom céljaira alkalmas L5 lúgkőkészítmény, mely nem maró hatású és amellett nem is hygroszkopikus, tehát papírosban csomagolható. Könnyen belát­ható, hogy olcsóság és adagolhatóság szem­pontjából a papírosban való csomagolha­tó tóság milyen előnyökkel jár. A találmány azon a tényen alapúi, hogy szóda (nátriumkarbonát) oldata égetett illetőleg oltott mésszel lúgkőoldat keletke­zése és az igen rosszul oldódó kalciumkar-25 bonát leválása közben reagál. Ezen vegy­folyamat, minthogy a kalciumhydroxyd is rosszúl oldódik, megfordítható és csak híg oldatokban megy teljesen végbe. A találmányi feladat megoldása már 30 most azon alapszik, hogy az égetett mész és szóda csak víz jelenlétében hatnak egy­másra, a két anyag szilárd keverékének tulajdonságai nem különböznek akár a szóda akár a mész tulajdonságaitól. A két 35 anyag keveréke szilárd alakban tehát nem fogja mutatni a lúgkő maró tulajdonsá­gait, víz jelenlétében ellenben teljesen azo­nos tulajdonságú lesz, mintha magából a lúgkőből készítettünk volna híg vizes ol­datot. Az ilyen készítményt tehát minden 40 olyan célra, melyben a lúgkövet víz köz­vetítésével — mint a háztartásokban rend­szerint — használják fel, megfelel. Azt ta­láltam, hogy az ilyen szilárd keverékek készítéséhez a számbajöhető mészvegyü- 45 letek közül legalkalmasabb a porrá oltott mész az ú. n. mészhydrát. Az evvel ké­szült szilárd keverékek úgy a levegő szén­sava, mint nedvessége iránt a legkevesebb érzékenységet tanúsítanak. 50 Megjegyzendő még, hogy nemcsak a szó­dának, hanem más vízben oldható alkali­sóknak (pl. natriumszulfát, borax, szóda­bicarbona stb.) is, mely só savmaradéká­nak kalciumsója viszont vízben rosszúl ol- 55 dódik, többé-kevésbbé meg van az a tulaj­donságuk, hogy oldatuk oltott mésszel reagál és lúgkőoldat keletkezik. Szabadalmi igények: 1. Nem maró, kiskereskedelmi forgalomra 60 alkalmas, papírban csomagolható lúg­kőkészítmény, melyet az jellemez, hogy mészhydrátot (porrá oltott meszet) és valami olyan nátriumsót tartalmaz, melynek savmaradéka kalciummal igen 65 rosszul oldódó sót képez. 2. Az első igénypont foganatosítási alakja, melyet az jellemez, hogy mészhydrátot és nátriumkarbonát monohydrátot tar­talmaz. 70 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents