97645. lajstromszámú szabadalom • Könyvelési segédeszköz

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. -MAGYAR KIRÍLYI jHÉj|E SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97645. SZÁM. — XlII/b. OSZTÁLY. Könyvelési segédeszköz Rosenfeld Géza tisztviselő Budapest. Bejelentés napja 1928. évi március hó 26-ika. A találmány tárgya oly segédeszköz, melynek alkalmazásával a könyvelési mű­veletek jelentékenyen egyszerűsödnek, a hibák keletkezésének lehetősége pedig a 5 minimumra csökken. A segédeszköz t. i. oly módon van kiképezve, hogy a tételnek egyszeri leírásakor annak az összes könyv számára való bekönyvelése egyidejűleg megtörténik és így a tételképzés helyes­lő sége esetén minden további hiba keletke­zése ki van zárva. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­daképpen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 15 1. ábra a segédeszköz felülnézete össze­hajtott állapotban, a 2. ábra a segédeszköz első lapjának hom­loknézete, a 3. ábra a mellső lap hátulnézete a hozzá-20 csatlakozó, kihajtott nyelvnyúlvánnyal, a 4. ábra a segédeszköz második lapjának homloknézete, a tartozik rovatot letakaró nyelvnyxílvánnyal, az 5. ábra ugyancsak a második lap hom-25 loknézete, a kihajtott nyelvnyúlvánnyal együtt, a fi. ábra szintén a második lap homlok­nézetét mutatja, a nyelvnyúlvány egy má­sik kiviteli alakjával. 30 A találmány szerinti segédeszköz egy kétrét hajtott és a behajtásnál perforált papírívből áll, melynek mindkét (a, b) lapjához a hosszanti (f) él mentén, egy­egy, a lap belső oldalára visszahajlított 35 végigmenő (c, d) nyelvnyúlvány csatlako­zik. Az (f) csatlakozási vonal perforálva van, úgy hogy a (c, d) nyelvnyúlványok az ívről könnyen letéphetők. Az ív első (a) lapjának mellső oldala a pénztárbevé­tel-, vagy pénztárkiadás-, vagy pedig 40 naplótételek könyveléséhez szükséges kü­lönleges rovatolással, az ív második (b) lapjának mellső oldala pedig a folyó­számlatételek könyveléséhez szükséges kü­lönleges rovatolással van ellátva, mely 45 rovatolások vízszintes beosztásai folytató­lagosan számozva vannak. A (c, d) nyelv­nyúlványok valamint a (b) lap hátsó oldala enyvezve van. A (c) nyelv mellső oldala a főkönyvi tételek könyveléséhez 50 szükséges különleges rovatolással bír, azonkívül pedig úgy a (c) nyelvnek, mint a (d) nyelvnek mellső oldalán az (a, b) la­pok folytatólagos számozásával azonos számozás van elhelyezve. Az (a, b) lapo- 55 kon és (c) nyelven levő rovatolás annyiban tér el a pénztár bevétel-, kiadás-, vagy naplóív, illetve a folyószámlaív és főkönyv megszokott rovatolásától, hogy az összeg és forgalom, illetve folyószámlánál és fő- 60 könyvnél tartozik-követel tételek számára fentartott (g) oszlopsorok előtt egy, a számlamegnevezés részére fentartott (h) oszlop van elrendezve, továbbá, hogy a vízszintes rovátékok folytatólagosan szá- 65 mozva vannak és minden egyes vízszintes rovat halvány vonallal két vízszintes sorra van osztva. A segédeszköz segítségével a könyvelés a következőképpen történik: A tételkópzést 70 az eredeti bizonylatról eszközöljük és asze­rint, amint a tétel természete megkívánja, pénztárbevétel-, pénztárkiadás-, vagy pe­dig naplótétel rovatolással ellátott (a) lapra vezetjük rá. Minthogy ezek a lapok 75 különböző színűek és a pénztárbevétel, pénztárkiadás, vagy naplómegjelölés fel­tűnően olvasható rajtuk, így csak igen

Next

/
Thumbnails
Contents