97641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves bázisok és alkaloidák nehezen oldható és iztelen sóinak előállítására

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. -MAGYAR KIRÁLYI J^ggK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97641. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás szerves bázisok és alkaloidák nehezen oldható, íztelen sóinak előállítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. Bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 16-ika. Német elsőbbség 1927 augusztus 16-ika. Szervetlen savas szerves bázisok sóinak igen gyakran az a nagy hátrányuk, hogy azok a levegőn szétfolynak és oxydálód­nak. Ily sók, így mindenekelőtt az alkaloi-5 dák sói ezenkívül vízben többnyire köny­nyen oldódnak és kellemetlen keserű ízűek, amiért is pl. gyógyszerészeti cé­lokra műszaki alkalmazásuk gyakran le­hetetlen. 10 Azt találtuk mármost, hogy a leg­különbözőbb alakú, szerves bázisoknak és alkaloidáknak, mint pl. chininnek, strych­ninnek stb.-nek a levegőn kiválóan tartós, nem-hygroszkopikus sóit akként kaphat-15 juk meg, hogy ezen testeket aromatikus karbon- vagy szulfosavaknak methylen vegyületeivel és ezek származékaival és substitutios termékeivel mint pl. methylen­dioxy ([íi) naphtoesavval és methylendi-20 salicylsavval sókká egyesítjük. Az említett savaknak szerves bázisokkal és alkaloidákkal képezett sói vízben nehe­zen oldhatók és íztelenek. Ezek a sók, sa­vaknak vagy alkaloidáknak behatására, 25 könnyen újból felbomlanak alkatrészeikre, amiért is azok jól használhatók műszaki vagy gyógyszerészeti célokra. Ezen sók­nak előállítása a szokásos módon történik pl. szerves bázisok vagy alkaloidák só-30 savas sói aequivalens mennyiségeinek aro­matikus savak natriumsójával alkalmas oldószerben pl. vízben történő egyesítése révén, amikor is a só nehezen oldható ve­gyület alakjában válik ki. Ily módon úgy 35 neutrális, mint savanyú sókat kaphatunk. 1. példa. 221 súlyrész 1 (N-methyl-diaethylamino­aethyl) aminő (4) aminobenzolt 4000 tér­fogatrész sósavban feloldunk és alapos kavarás közben 288 súlyrész methylendi- 40 salicylsavnak 4000 térfogatrész nátron­lúgban készített oldatával egyesítjük. A csaknem fehéren kiváló sót leszivatjuk, ismételten vízzel megmossuk és megszárít­juk. A rendkívül nagy mértékben szét- 45 folyó és oxydálódó chlorhydrattal szem­ben, levegőn változatlanul eltartható és csaknem íztelen. 2. példa. 220 súlyrész N-aethyl-diaethylaminoaet- 50 hylanalint 4000 térfogatrész " sósavban £ feloldunk és alapos kavarás közben 388 súlyrész methylendi ((3) oxynaphtoesav­nak 4000 térfogatrész natronlúgban ké­u szített oldatával egyesijük. A halvány 55 sárgásán kiváló sót leszívatjuk, ismételten vízzel megmossuk és megszárítjuk. A le­vegőn szétfolyó chlorhydrattal szemben tartós és íztelen. 3. példa. 60 351 súlyrész l,2-Di-methoxy-4-(N-di-dia­ethylaminoaethyl)-aminobenzolt 388 súly­rész methylendi (P) oxynaphtoesavval a 2. példában megadott módon kezelünk, amikor is szilárd, vízben oldható sót ka- 65 punk, mely a szétfolyó chlorhydrattal szemben a levegőn változatlanul tartós és íztelen.

Next

/
Thumbnails
Contents