97640. lajstromszámú szabadalom • Szigetelő olajok

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. -MAGYAR KIRÁLYI jKgSP| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97640. SZÁM. — Xl/b. (Xl/g.) OSZTÁLY. Szigeteld olajok. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. Bejelentés napja 1928. évi julius hó 5-ike. Elsőbbsége 1927. évi julius hó 16-ika. A jelen találmány elektromos szigete­lési célokra alkalmas, különösen transz­formátor- és kapcsolóolajokra vonatkozik. Szigetelőolajoknak két követelményt 5 kell kielégíteniük: 1. Szigetelőanyagok gyanánt kell szol­gálniok, 2. az áramvezető részekben fejlesztett hőt kell elvezetniök és meg kell akadá-10 lyozniok, hogy az elektromos készülék­nek pl. a transzformátornak üzemi hő­mérséklete egy megengedett legmagasabb határon túlemelkedjék. Ezen kettős célkitűzésből folyólag a szi-15 getelőolajokkal szemben különösen nagy követelményeket támasztanak. Hogy a szigetelés az üzemi követelményeknek megfeleljen, az elektromos szilárdságnak nem szabad egy bizonyos minimális érték 20 alá süllyedni és hogy jó hűtőhatást érjünk el, a viszkozitásnak nem szabad egy bizo­nyos legnagyobb értéket meghaladnia. Ezenkívül az olajoknak, hőmérsékletemel­kedéseknek és oxidáló behatásoknak nagy 25 mértékben kell ellenállaniok. Szigetelőolajok gyanánt eddigelé majd­nem kizárólag ásványolajokat használtak. Ezek eredetük és előzetes kezelésük (fino­mításuk stb.) szerint tulajdonságaik te-30 kintetében igen különbözők és oly káros változásokat mutatnak, melyek csak a , használatban vehetők észre. A jelen találmány szerint alkylált naf­talinok és ezeknek származékai kitűnő szi-35 getelőolajoknak, különösen transzformá­tor- és kapcsolóolajoknak bizonyultak. Kü­lönösen oly naftalinszénhydrogének alkal­masak, melyeknek több alkylcsoportjuk van és melyeknek telített oldallánca két és több szénatomot tartalmaz. Alkylált 40 naftalinszénhydrogéneknek származékai, pl. részben hydrált, alkylált vagy a mag­ban chlorált alkylált naftalinok is te­kintetbe jönnek. Az említett fajtájú, elő­állítható nagyszámú vegyületek közül 45 azokat a folyadékokat választjuk ki, me­lyeknek fajsúlya megfelelően kisebb, mint egy és melyeknek gőznyomása oly kicsiny, hogy a lobbanási pontot és a súlyállandó­ságot illetőleg előírt feltételeknek megfe- 50 lelnek, míg másrészt célszerűen csökken­tett nyomás alatt bomlás nélkül desztillál­batóknak kell lenniök. Az eddigelé használatos ásványolajok­kal szemben a találmány szerinti szige- 55 telőolajoknak az a nagy előnyük van, hogy összetételük és tulajdonságaik min­dig ugyanazok maradnak és hogy az utób­biak mindenkor a megfelelő vegyületek­nek megválasztásával különleges követel- 60 ményekhez; bármikor alkalmasokká tehe­tők. Elektromos szilárdságuk, mely igen nagy, még hosszabb használatnál sem csökken lényegesen. A szokásos vizsgálati módszerek rendkívüli állandóságot mutat- 65 nak thermikus és oxidáló behatásokkal szemben, ami pl. alig észrevehető iszap­képződésben és semmiféle zavaró savkép­ződésben sem mutatkozik. A találmányt képező olajok a helyes határok között 70 fekvő viszkozitást igen alacsony mereve­dési ponttal egyesítik magukban, mely utóbbi legtöbbnyire 20° alatt van. Az új olajok benzolban oldhatatlan és más káros alkatrésztől, mint pl. aszfalttól is men- 75 tesek és más olajokkal, pl. ásványolajok­kal minden arányban keverhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents