97606. lajstromszámú szabadalom • Higienikus papírzacskó.

Megjelent 193 9. évi augusztus hó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97606. SZÁM. — IVh/2. (XVHI/d.) Xlll/d. OSZTÁLY. Higiénikus papírzacskó. Pécsy Dénes színész Budapest. Bejelentés napja 1928. évi november hó 10-ike. Köztudomású, hogy különösen a kisebb­méretű papírzacskókat nem minden eset­ben sikerül az első pillanatban felnyitni beléfujás, vagy pedig az ujjak benyála­zása nélkül. 5 A kereskedelem több ágában, de kivált­kép az élelmiszer, cukorka, cukrásztermék és gyógyszeriparban a papírzacskónak ilyetén való felnyitása a közegészségügy legelemibb szabályaiba ütközik, mert az 10 említett antihigienikus eljárással — az esetleg beteg csomagoló alkalmazott — a becsomagolt élelmi- vagy gyógyszerekkel egyetemben — tudtán és akaratán kívül — a baktériumok légióját küldheti a fogyasz-15 tóhoz. Különösen járványos időkben olyan sú­lyos problémát érint az inkriminált pro­cesszus, hogy rendeleteket ismerünk, me­lyek tiltják a papirzacskóknak beléfujás 20 által való szétnyitását. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a tiltó rendelkezéseket nem igen veszik figyelembe, különösen akkor, mikor a ve­vőkkel terhelt alkalmazottnak nincs elég 25 ideje a zacskó egyéb úton való szétnyitá­sával bajlódni. A problémát csak akkor mondhatjuk tökéletesen megoldottnak, ha olyan zacs­kókat hozunk forgalomba, melyek az em-30 lített, antihigienikus beavatkozásra való kísértést is már szerkezetüknél fogva ki­zárni látszanak. Találmányom tárgya: a higiénikus papír­zacskó a fenti követelménynek minden te-35 kintetben tökéletesen megfelel, mert a belé­fujásra való kísértést már szerkezeténél fogva megszűnteti és egy szempillantás alatt fel lehet nyitni anélkül, hogy az ujjak benyálazásához, vagy pedig a zacskó ujjak közötti morzsolásához kellene for- 40 dulnunk. A higiénikus papírzacskó a közönséges papírzacskótól abban különbözik, iiogy a zacskó szájnyílásánál úgy a mellső (A), mint a hátsó (B) oldal egy-egy kivágással 45 van ellátva, melyek decentrált elhelyezé­süknél fogva — egymást nem fedve — lehetővé teszik azt. hogy a kész papír­zacskónál a balkezünk hüvelyk és mu­tatóujja a (D) nyíláson keresztül egyedül 50 a mellső (A) oldal (E) pontjával, míg jobbkezünk hüvelyk- és mutatóujja a (C) nyíláson keresztül egyedül a hátsó (B) oldal (F) pontjával érintkezzen. A bal­kezünk felénk s a jobbkezünk tőlünk 55 való eltolása által a papírzacskó szét­nyílik. Nem okvetlenül szükséges a zacskó szét­nyílásához mindkét kezünk ujjainak az igénybevétele, mert elegendő a balkéz hü- 60 velyk- és mutatóujja a zacskó megfogásá­hoz, míg a jobbkéz hüvelykujját a kezünk­ben lévő kanállal, lapáttal stb. pótolhat­juk úgy, hogy az említett eszközök hegyé­vel végezzük a (C) nyíláson keresztül a 65 zacskó szétnyitását. A zacskó decentrált kivágásának az alak­ját egyrészt a zacskó nagysága, másrészt a külső csin és a praktikus alak határoz­zák meg. Ezek a kivágások akár félkör, 70 ív, négy- illetve ötszög alakúak is lehet­nek, de lényegükben a rendeltetésük egy és ugyanaz. (III. fig. G. H. I. J. K.). Az orvosságok részére használt miniatűr porzacskókra (L) legcélszerűbb a (H) dőlt 75 8-as alakú kivágás, mert ezeket a zacskó­kat az elosztó-adagoló celluloid lap (M) segélyével könnyűszerrel felnyithatjuk

Next

/
Thumbnails
Contents