97602. lajstromszámú szabadalom • Fényképészeti másoló gép

Megjelent 1939. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKEuL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97602. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. Fényképészeti másoló gép. Pictorial Machinery Ltd. London. Bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 9-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1926. évi augusztus hó 11-ike. Jelen találmány fényképészeti ismé­telve másológépre, különösen pedig lépé­senként haladó és érintkezve másológépre vonatkozik. Ismételve másolás alatt több 5 másolatnak egy eredetiről való elkészíté­sét értjük. Az ilyen gépek a mázolandó fényképészeti negatívot vagy pozitívot hordó lemeztartókerettel és érzékeny felü­letet, mint érzékennyé tett fémlemezt, pl. 10 horganyt vagy alumíniumot hordó ágya­zattal vannak ellátva, melyek közül az utóbbi saját síkjában való elmozdulás el­len rögzíthető, míg a másik hozzá képest úgy mozgatható, hogy a másolandó ere-15 deti a fémlemez különböző helyeivel egy­más után érintkezésbe jöjjön. Ha az ágya­zat helytálló és nagy kiterjedésű, akkor lehetővé kell tenni, hogy az eredeti tartó­keretbe legalább két irányban viszonylag 20 nagymértékű elmozdulást végezhessen. Az eddig ismert ilyfajta gépeknél az ágyazás számára való helytálló főkeretet két hosszirányú, az ágyazás hossza irányá­ban elnyúló pályával látták el, melyen az 25 ágyazás fölött keresztben elnyúló pályá­val elátott kocsi futott, míg a haránt­irányú pályán az eredeti tartókeretét hordó világítószekrény haladt. Az ilyen elrendezés hátránya az, hogy a hossz-80 irányti pálya minden hibája, például egyenesvonarúságának kopás következté­ben való megszűnése, a harántirányú pá* lyát is befolyásolja, minek eredményekép az ágyazat és világító szekrény viszony-35 lagos elmozdulása annyira el fog térni a derékszögtől, hogy a pontos másolatok előállítását teljesen lehetetlenné teszi. Ezenkívül az ismert gépekben a világító szekrényt hordó kocsi pályája az ágyazat két szembenfekvő hosszanti szélén túlnyú- 40 lik és ezzel a kezelő számára, akinek mindkét kapaszkodó szél mentén dolgoz­nia kell, akadályt képez. Ha továbbá az eredeti tartókerete rögzítve van, akkor a nagyméretű ágyazat kívánt helyzeteibe 45 'való mozgatása súlyánál fogva nehéz és kényelmetlen. Jelen találmány célja ezen hátrányok kiküszöbölése még nagyméretű, pl. 1X3 m. méretű ágyazatok használatánál is, to- 50 vábbá a tartókeret és az ágyazat viszony­lagos beállításának minden egyes mozdu­lat után való megkönnyítése és az ilyen helyzetváltozások gyors egymásutánban való keresztülvitelének lehetővé tétele. 55 A találmány olyan fényképészeti má­sológépre, pl. lépésenként haladó és is­métlő, érintkezve másológépre vonatkozik, melynél a másolatokkal ellátandó tárgy számára való támasztókészülék (pl. asz- 60 tel) és az eredeti tartókerete (pl. a fény­képészeti negatív számára való kocsi) a gép vázán úgy vannak elrendezve, hogy a másolandó eredeti a másolatokkal ellá­tandó tárgy különböző helyeivel egymás 65 után érintkezésbe hozható legyen. A gépet az jellemzi, hogy a gépkereten két egy­másra merőleges független pályát rende­zünk el, melyek egyikén a támasztó alkat­rész ide-oda mozog, a másikon pedig a 70 másolandó eredeti tartókészüléke mozog ide-oda, míg a gépkeretre egymástól füg­getlenül két hajtókészülék van szerelve, melyek mindegyike a rajta lévő berende­zés mozgatása céljából az egyik pályával 75 áll kapcsolatban. Ezen elrendezés folytán az egyik pálya valamely hibája nem vivő­dik át a másik pályán futó készülékre,

Next

/
Thumbnails
Contents