97584. lajstromszámú szabadalom • Szabadonlengő dara és dercetisztítógép

Megjelent 1929. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI i^gft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97584. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Szabadonlengő dara- és dercetisztítógép. Burghardt Péter molnár Nagyszénás. Bejelentés napja 1928. évi május hó 8-ika. Az eddig ismert dara- és dercetisztító­gépeknél az alsó rázószita és a felső szívó­kamra külön részekből áll és csak az alsó szita van rázómozgásban tartva. Ezzel 5 szemben a találmány tárgyát oly dara- és dercetisztítógép képezi, melynél úgy a szita, mint a szívókamra közös testté van kiképezve úgy, hogy szitával együtt a szívókamra is mozog. Ennek a kiképzés-10 nek az az előnye, hogy a gép sokkal egy­szerűbb szerkezettel és sokkal alacso­nyabbra készülhet, mint az eddigi gépek, minthogy a szívókamra rázómozgása foly­tán a gép felső részében eddig alkalmazott 15 továbbító szerkezetek elmaradnak. Emel­lett a gép belseje tágas és minden része könnyen hozzáférhető lesz és megszűnnek a gép belsejében azok a rejtett zugok, me­lyek a lisztmoly tenyésztésére alkalmas 20 í észkeket képeztek. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban az 1. ábrán oldalnézetben, a 25 2. ábrán pedig keresztmetszetben van feltüntetve. Az (a) szívókamra, valamint a (b) szita közös (c) testbe van beépítve, mely (d) fa­rugók segélyével ismert módon a helytálló 30 (f) állványzatra van felfüggesztve. A gép lejtésének szabályozására a hátsó (d) fa­rúgó felső csapját a (g) csavaros kengyel veszi körül, melynek ki-beesavarásával & felső csap süllyeszthető vagy emelhető. A 35 mellső (f) állványoszlop alsó részén a (h) csavarorsó halad keresztül, melynek egyik vége a (c) testhez van hozzáerősítve, má­sik végére pedig az (i) csavarfej van rá­húzva. Az (i) fej, valamint az állványzat között az orsó köré a (j) rúgó van csa- 40 varva. Az (i) csavarfej ki-becsavarásával a (j) rúgó lazítható vagy megfeszíthető és ezzel a gép kilengése szabályozható. A (c) géptest mellső részén a (k) golyóscsapágy van megerősítve és ebben az (1) súlykerék 45 van csapágyazva, melynek (m) körcikk­része túlsúllyal van kitöltve. Az (1) súly­kerék tengelye (n) áttétel útján a transz­misszióról hajtott (o) tengellyel van össze­kötve. A (c) test alatt a (p) daragyüjtő- 50 vályúk vannak elrendezve, ezek fölött fek­szik a (b) szita felület. A (b) szitaselyem fölött, keresztirányban egymástól bizonyos távolságra az (r) átcsapatcsatornák sora koznak, melyek két irányban lejtenek és 55 az (a) gyűjtőcsatornába torkollnak. A gép felső részében a (t) gyüjtővályuk, ezektől kétoldalt pedig a gép egész hosszán végig­vonuló (vl) ütközőnyelvek vannak elren­dezve, mely utóbbiak egyrészt a (c) gép- 60 testhez, másrészt pedig a (v) tartókarok­hoz vannak csuklósan hozzáerősítve. Két­két (v) kar viszont egy-egy függélyes (z) állítókarhoz van csuklósan hozzáerősítve. A (z) karok helyzetének rögzítésére (y) 65 csavarok vannak alkalmazva. A (z) karok emelése vagy sülyesztése által a (vl) üt­közőnyelvek helyzete szabályozható. A tisztítandó darát vagy dercét (w) nyí­láson öntjük be a gépbe (1. ábra), ahonnan 70 az ismert szabályozókészülékeken keresz túlhaladva, a dara a (b) selyemszitára hullik. A transzmisszióról hajtott (1) súly­kerék forgása következtében a (c) géptest, tehát úgy a (b) szitaselyem, mint az (a) 75 szívókamra, a helytálló állványzathoz ké­pest vízszintes irányú lengőmozgást vé­gez, miközben a szitaselymen a dara a gép

Next

/
Thumbnails
Contents