97563. lajstromszámú szabadalom • Utakon használható állvány biztonsági lámpák, zászlók és hasonlók számára

Megjelent 1929. évi augusztus hó 265-én. MAGYAR KIRÁLYI JmgSL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97563. SZÁM. — XVI/f. OSZTÁLY. Utakon használható állvány biztonsági lámpák, zászlók és hasonlók számára. Park Sidney Ríchmond, a William Park & Co. cég beltagja, szerszámgyáros Wig-an, Leigli Percy gyári képviselő Man­chester és Wilding Albert Edward gyári ügynök Parbold. Bejelentés napja 1928. évi február hó 29-ike. A találmány állványra vonatkozik, amely javítás alatt álló utakon biztonsági lámpa, zászló, jelzőtábla vagy ehhez ha­sonló vagy több ilyen rész együttes tartá-5 sára szolgál. A találmány szerint a biztonsági lám­pának vagy hasonlónak állványa meg­felelő alapon vagy lábon nyugvó függő­leges oszlop vagy pillér, amely egy zászló 10 vagy jelzőtábla, vagy mindkettő tartására i megfelelő szervekkel, pl. vízszintes karral vagy keresztdarabbal van ellátva. A találmánynak fontos szerkezeti újí­tása a biztonsági állvány tartórészében el • 15 rendezett, karokkal bíró csőalakú rész, pl. egy négyágú csőalakú keresztdarab, amelynek vízszintes karjai zászlónak, továbbá egy gödör körüli lánc- vagy kötél­kerítésnek tartására, végül további hosz-20 szabbító karok felvételére alkalmas, ame­lyekre egy jelzőtábla akasztható. A rajzokon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van fel­tüntetve és pedig az 25 1- ábra a biztonsági lámpaállvány elöl­nézete, amelynél a lámpa, a jelzőtábla és a zászló szaggatott vonalakkal van je­lezve, a 2. ábra pedig ugyanennek oldalnézete. 30 A függőleges, csöves, előnyösen meg­munkált vascsőből készített (1) oszlopot vagy pillért megfelelő alap vagy láb tartja és az oszlop felső részére négyágú, csöves (2) keresztdarab van rácsavarolva, 35 Ezen négyágtí keresztdarab felső karja a (3) lámpatalpat hordja. A lámpa és a talp bármilyen ismert kiképzésű lehet. Szük­ség esetén a lámpának a talpban való rög­zítésére megfelelő zárószervet alkalmazha­tunk. A bemutatott foganatosítási alaknál 40 a (3) talp négyszögalakú és az (5) tartó­szervhez van erősítve, amelynek szára a (2) keresztdarab felső szárába van becsa­varolva, vagy ahhoz más módon hozzá­erősítve. 45 A (6) biztonsági zászló szára a (2) ke­resztdarab vízszintes karjaiba erősíthető, továbbá a karokon keresztül lánc- vagy kötélkerítés húzható az esetben, ha az áll­vány nem sarokállvány. A bemutatott elő- 50 nyös foganatosítási alaknál a négyágú (2) keresztdarab vízszintes karjai rövid (S) csődarabok felvételére csavarmenettel van­nak ellátva. A (9) jelzőtábla, amely meg­felelő jelzéssel, mint pl. „Javítás alatt álló 55 út" lehet ellátva, hátsó lapján a (10) akasz­tókat hordja, amelyek segélyével az a (8) karokra akasztható, míg a (6) zászló a (8) hosszabbító karok egyikének végébe van betolva. Ha kívánatos a jelzőtábla hátsó 60 lapja a (11) rugós csappantyú útján az (1) oszlopba becsappantható. Avégből, hogy a jelzőtábla észrevehető­ségét éjjel növeljük, azt bármilyen reflek­torral felszerelhetjük, hogy ezáltal az a 65 járművek homloklámpáinak fényében lát­ható legyen. Amennyiben nem kívántatik, hogy az állvány biztonsági lámpát vagy más lámpát hordjon, a lámpatalpat el­hagyhatjuk és a (2) keresztdarab T-darab 70 alakját nyeri. Az állvány alapja két (12) és (13) oldal­lemezből és egy (14) keresztlemezből áll, amely utóbbi végein az oldallemezekhez van szegecselve. Az (1) oszlopnak alsó 75 része a (14) keresztlemezbe van csavarolva

Next

/
Thumbnails
Contents