97538. lajstromszámú szabadalom • Magas fordulatszámú Dieselmótor

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ||i8ÉÍg» SZABADALMI BIRÚSÁG SZABADALMI LEIRAS 91538. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Magas fordulatszámú Diesel-mótor. Bolyai Ferenc mechanikus és Baneth Sándor igazgató Budapest. A bejelentés napja 1928. évi február 20-ika. Azok a törekvések, melyek a magas fordulatszámú Diesel-motorok feltalálása érdekében történtek, létrehozták a kom­presszor nélküli Diesel-motort. 5 Ezek a kompresszor nélküli Diesel-mo­torok megközelítették az autómotort, de azon célt, hogy egy Diesel-elv szerint dol­gozó magasfordulatú automobilmótort létrehozzanak, még ezideig nem sikerült 10 megvalósítani. Ha megvizsgáljuk azokat az okokat, melyek ezen elv alkalmazását akadályoz­zák, úgy elsősorban és legfőképen azt a% okot találjuk, hogy a Diesel-elvnél alkal-15 mázott magas kompresszióba kell egy mi­nimális mennyiségű égőanyagot, nyers­olajat stb. befecskendezni. Azt a kis égő­anyagmennyiséget, amely egy gyorsan -futó automótornál egy hengerben, egy 20 löketegységre esik, az eddig alkalmazott szivattyúrendszerekkel lehetetlen volt a tűztérbe juttatni. Jelen találmány tárgyát képező Diesel­elvű magasfordulatszámú autómótoráknál 25 alkalmazandó anyagszállító szivattyú­rendszert, de legfőképen hangsúlyozandó porlasztó szivattyúrendszer által teljesen sikerült megoldani ezt a problémát. Jelen találmány szerint az égőanyagot 30 (nyersolajat stb.) egy úgynevezett csepp­szivattyú szállítja, a szívóütem ideje alatt normális nyomás mellett a porlasztószer­kezet hengerébe. A porlasztószerkezet hen­gerének egyik vége a robbanótérrel közle­kedik egy rúgó hatása alatt álló szelepen keresztül. A porlasztószerkezet hengerében égy pontosan csiszolt dugattyú mozoghat rúgó hatás ellenében. Ezen porlasztószerkezet dugattyúját a rúgó ellenében erre alkal- 40 mas szerkezet mozgatja olyanformán, hogy mikor ezen szerkezet a porlasztódu­gattyút visszahúzza, a rúgót megfeszíti, ezen idő alatt nyomja be a cseppszivattyú egy kis visszaható szelepen keresztül a 45 nyersolajat a porlasztószerkezet henge­rébe. Ebben az időben végzi a mótor du­gattyúja a kompresszióütemet, mikor el­érkezik a beporlasztás és gyújtás pilla- 50 nata, akkor a porlasztódugattyút vezérlő szerkezet a rúgót felszabadítja, ekkor a rúgó a porlasztódugattyút hirtelen nagy erővel és nagy sebességgel belöki, ezen rúgóhatás ereje olyan nagy, hogy a mó- 55 torkompresszió nyomását 1—2 atmoszfé­rával túl is lépi, a porlasztódugattyú be­vágódása következtében a porlasztóhen­gerben levő gázt vagy levegőt hirtelen összesűríti, miáltal meleg keletkezik s 60 ezen meleg a már előre odakészített olaj­cseppet gázzá változtatja. Ebben a pilla­natban azonban a nyomás olyan magasra szökik fel a porlasztószerkezet hengeré­ben, hogy a vele szemben levő szelepet 65 felszakítja s azon keresztül a mótor rob­banóterébe áramlik, ahol a nagy kom­presszió hőjétől meggyulladva elég és ez­által a mótor dugattyúját a már ismert törvényeknél fogva mozgásba hozza. Ha 70 gondoskodunk most már arról, hogy ezen művelet ismétlődhessék, akkor a mótor, mint Diesel-elvű mótor magas fordulat­szám mellett is üzemben tartható lesz. A leírásból tehát az tűnik ki, hogy a 75 mótor égőanyagot (nyersolajat stb.) táp-

Next

/
Thumbnails
Contents