97529. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomtatólemezek előállítására

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KÍRÁLYl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97529. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás nyomtatólemezek előállítására. Trist Arthur Hónaid vegyészmérnök London. A bejelentés napja 1926. évi november hó 25-ike. Nagybritánniai elsőbbsége 1926. évi január hó 4-ike. A találmány nyomtatólemezeken eszkö­zölt javításokra vonatkozik és egyik célja oly eszközök alkalmazásában áll, melyek segélyével oly nyomtatólemezek, melyek 5 előállításuk közben maratnak, kiváló minő­ségben készíthetők, míg a találmány to­vábbi célja oly nyomtatólemezeknek olcsón való előállítása, melyek igen nagy mérték­ben síkak. 10 Eddig oly nyomtatólemezeknek fémek­ből, pl. vörösrézből való előállításánál, mely lemezeket maratni kellett, nehézséget és nagy költséget okozott a fémnek a szüksé­ges sűrűséggel, molekuláris szabályszerű-15 séggel és tökéletes felülettel való ellátása. A maratáshoz és nyomtatáshoz a leg­ideálisabb a finom galvánikus lerakódás­ból származó szabályos és homogén felület. Az ilyen felület úgy helyileg egymással 20 szomszédos felületrészek között, mint álta­lánosságban a lemez teljes felületén egyen­letes jellegű és keménységű. A találmány értelmében a nyomtató­lemez előállításánál valamely lapos, fémes 25 alapfelületet galvánikus bevonás útján szorosan tapadó és egyenletes vastagságú rézbevonattal látunk el, ahol is ez a réz­réteg rendkívül vékony és a fényesítés ki­vételével minden más mechanikai kezelés, 30 pl. hengerlés, csiszolás vagy másefélék nél­kül, megfelelő módon végzett marás és ki­készítés után a nyomtatófelületet szolgál­tatja. A találmány gyakorlati foganatosításá-35 nál azt találtuk, hogy rendszerint szüksé­ges az alapot képező fémlap vagy fém­lemez csiszolása, oly célból, hogy annak felülete sík és tiszta legyen. Bizonyos ese­tekben a lemeznek mindkét, nevezetesen 40 hátsó és mellső felületét csiszoljuk, úgy­hogy egyenletes vastagságú lemezt kapunk, melynek mindkét felülete teljesen sík. A találmány szerinti eljárással előállí­tott nyomtatólemezek rézfelülete úgy he­lyileg, egymással szomszédos felületrészek 45 között, mint általában az egész felületen szabályos és homogén, egyenletes jellegű és keménységű. Arra való tekintettel, hogy különböző nyomtatási eljárások, pl. a félárnyalatú 50 (half tone) eljárás, a íotogravür eljárás stb. a felület maratását tesz'k szükségessé, a fentemlített jellegzetességek a javított lemeznek nagy értéket kölcsönöznek. A le­írt lemez ugyanúgy kezelhető, mint hogy 55 ha teljes egészében rézből állna. A találmány teljes ismertetése céljából a javított nyomtatólemez előállítását rész­letesen ismertetjük arra az esetre, ha az alapfelületet vas képezi. 60 Hengerelt vasból vagy lágy acélból álló bádogot vagy lemezt mindenekelőtt egyik felületén csiszolunk, oly célból, hogy ezen felület sík és tiszta legyen. Erre a felületre ezután elektrolitikus úton rezet rakunk le. 65 A lemeznek a nyomtatófelület előállítása céljából való kezelésénél a lemezt fel kell hevíteni és ezért a galvanizálásnál nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a réz­réteg egész felületén és minden ponton 70 szorosan tapadjon. Fémeknek elektroliti­kus úton való bevonásánál ismeretesek oly eljárások, melyek segélyével vason vagy lágy acélon szorosan tapadó elektrolitikus rézréteget állíthatunk elő és ezen ismert 75 eljárások bármelyikét használhatjuk. A bevonandó vas- vagy lágy acéllemezt mindenekelőtt anód gyanánt oly fürdőbe mártjuk, mely köriilbelü 30%-os kénsav­oldatból áll és azon 2—3 percig nagy sűrű- 80

Next

/
Thumbnails
Contents