97528. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyujtó

Megjelent 1929. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97528. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Csapódó gyújtó. Schwob Fréres & Cie S. A. La Chaux-de Fonds és Varaud Andor technikus Genéve. A bejelentés napja 1928. évi julius hó 16-ika. Svájci elsőbbsége 1927. évi julius hó 19-ike. Összenyomható csapódó gyújtóknál, ú. n. pillanatgyujtóknál alkalmaztak eddig oly biztonsági berendezéseket, melyeknek az a rendeltetésük, hogy a lövés alkalmából a 5 gyújtó «gyujtásra kész állapotának* bekö­vetkeztét a lövedék lineáris gyorsulásának befejeztéig késleltessék, sőt esetleg a löveg szájnyílásán túl néhány méternyi távol­ság befutásáig is. E berendezések egyike 10 — melyet hosszú időn át a legbiztonságo­sabbnak tekintettek, — abból állott, hogy lágy fémből készült szalagot két félből álló gyűrűre, spirális alakban feltekercselve al­kalmaztak, amely gyűrű a csapó és a 15 gyuj tótöltés közé volt iktatva. E rendszer alkalmazása azonban számos hátránnyal járt, amelyek a tüzérek előtt jól ismeretesek. Másrészt az a körülmény, hogy e gyujtószerkezetek érzékenységét 20 mindinkább fokozni igyekeznek, alkalma­zásukat a kiszolgáló személyzetre nézve, időelőtti robbanás esetében, annál veszé­lyesebbé teszi, minél erőteljesebb hatású robbanóanyaggal vannak a lövedékek meg-25 töltve. Azok a korai robbanások, amelyek köz­vetlenül azután következnek be; hogy a lö­vedék a löveg száját elhagyta, majdnem mindig onnan erednek, hogy a lövedék 30 rosszul jött ki és ennek folytán röppályá­jának kezdetén igen erős rezgéseknek van kitéve. Ezen okból és sok más okból is, melye­ket itt túlságosan hosszadalmas volna fel-35 sorolni, szükségessé vált oly berendezésről való gondoskodás, amely tökéletes bizton­ságot nyújt kb. 100 méterig a löveg száj­nyílásától, e pont eléréséig késleltetve a gyújtó «gyujtásra kész állapotának® bekö­vetkeztét. 40 Ennek a találmánynak tárgya összenyo­mással működő oly csapódó gyújtó, ú. n. pillanatgyújtó, amelynek lényege egy fogas­kerekes óramű, melyet a lövedék kilövelése által kifejtett erőknek legalább egyike mű- 45 ködtet és mely olyképen működik, hogy a gvujtó «gyujtásra kész álla.pota» csak a löveg szájnyílásától oly távolságra követ­kezik be, mely elegendő ahhoz, hogy a lövést teljesen biztossá tegye. 50 A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti fel, ahol az 1. ábra a gyújtó tengelyirányú metszete, a szállító helyzetben és tömítő burokkal 55 meg védő sapkával felszerelt állapotban; a 2. ábra az 1. ábrának A—A vonala men­tén húzódó síkkal képzelt harántszelvény képe, míg a 3. ábra a gyújtó tengely irányú oly met- 60 szete (szintén szállító helyzetben), amelyen a «gyujtásra kész állapot» bekövetkezté­nek késleltetésére szolgáló berendezés fo­gaskerék-sorozata látható; a 4. ábra a gyújtó testének alaprajza, a 65 gyújtófej eltávolítása után, miáltal látha­tóvá válik az említett gyujtótestben elhe­lyezett késleltető szerkezet; az 5. ábra a gyújtó tengelyirányú oly met­szete (a tömítő burok és a védő sapka le- 70 vétele után), amely az egyes működő szer­vek helyzetét a lövés kezdő pillanataiban, a lineáris gyorsulás tartama alatt szemlél­teti; végül a 6. ábra ugyancsak tengelyirányú met- 75

Next

/
Thumbnails
Contents