97468. lajstromszámú szabadalom • Petroleumlámpával melegített keltető gép

. Megjelent 1929. évi augusztus hó 249-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI 97468. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Petróleumlámpával melegített keltető gép. Horváth Gyula ny. székesfővárosi gépész Budapest. A bejelentés napja 1928. évi április hó 30-ika. A találmány petróleumlámpával mele­gített keltető gépre (szekrényre) vonat­kozik, mely az ismert, enemű gépektől lényegesen nagyobb hatásfokával külön-5 bözik. Ezt a nagy hatásfokot a találmány szerint, a gépbe beépített különleges me­legítő csőrendszerrel érjük el, melynek folytán a gépben mindenütt és folytono­san a kellő, egyenletes hőfok tartható 10 fenn, úgyhogy itt nem következhetik be, mint az ismert, enemű gépeknél a tojások jelentékeny részének azáltal való tönkre­menetele, hogy nem kapják állandóan azt a teljes hőfokot, mely a kikeltéshez feltétle-15 nül szükséges. Emellett a gépnek a kellő hőfokra való felmelegítése alig fél órát vesz igénybe, szemben az ismert enemű gépekkel, melyek tudvalevőleg csaknem 24 órát igényelnek, hogy a kellő hőfokra 20 felmelegíttessenek. Azonkívül lényeges előnye a jelen gépnek, hogy igen kevés tüzelőanyagot (petrolumot) fogyaszt, mert aránylag kis lánggal biztosítja a kikel­téshez szükséges állandó hőfokot a kellő 25 időtartamon át. A találmány egy további részét a kikel­tendő tojásoknak időnként szükséges meg­forgatására alkalmasan berendezett tojás­tartó tálcák képezik. 30 Tennésztesen a jelen gép is el van látva a hőfok egyenletességét biztosító ismert szerkezetű thermostáttal, mely a lámpa füstgázait önműködően, közvetlenül a sza­badba engedi kijutni* mihelyt a gépben a 35 hőfok a megengedett határt túllépi, majd a kellő mértékű lehűlés után önműködően, újból az előbbi állapotot állítja helyre. Jk- A találmány egy foganatosítási példája a mellékelt rajzon van bemutatva, me­ío lyen az 1. ábra a gép függélyes hosszmetszetét ábrázolja a melegítő csőrendszer oldal­nézetével, a 2. ábra annak függélyes keresztmet­szete, a 45 3. ábra vízszintes metszete az 1. ábra (I—I) vonala mentén, a melegítő esőrend­szer felülnézetével, a 4. ábra a 2. ábrán feltüntetett önműködő hőfokszabályozó (thermostát) egy részé- 50 nek felülnézete, végül az 5. és 6. ábra a tojástartó tálcák egyiké­nek felülnézete, illetve függélyes hossz­metszete. A gép egy lábakon álló, derékszögű 55 négyszögkeresztmetszetű zárt (1) faszek­rényből áll, melynek fenekében egy köz­pontos, felfelé bővülő kúpos, fedelében pe-r dig egy központos, hengeres furat van ki­képezve. A kúpos furatba (2) aszbeszt- 60 szövetgyűrű közbeiktatásával, egy (3) bá­doghenger van kúpos részével felülről be­illesztve és (4) peremével beerősítve (2. ábra). Utóbbi alsó részben légbevezető (5) hasítékok vannak kiképezve, melyek nagy- 65 ságát egy ugyanolyan alakú és nagyságú hasítékokkal ellátott külső (6) bádog­gyűrű elforgatásával szabályozni lehet. A (3) bádoghenger alsó végéhez két egymás­hoz erősített (7) bádoggyűrűből és ezek 70 közt elrendezett és belső szélével a leme­zek belső szélén túl kinyúló (8) aszbeszt­szövetgyűrűből álló gyűrűalakú fenék van erősítve, mely központi nyílásával, a petróleumlámpa hengerét (a lámpaüveget) 75 lehetőleg légmentesen befogadni van hi­vatva. A felső (7) lemezgyűrűhöz továbbá egy második, az előbbivel koncentrikus belső (9) bádog heffigernyúlvány vaá for­rasztva, melynek felső, afc előbbiével azo- 80*

Next

/
Thumbnails
Contents