97451. lajstromszámú szabadalom • Berendezés légöblítéses olaj-vagy gázerőgépek hatásfokának javítására az egész fáradt hő hasznosítása által

Megjelent 1939. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97451. SZÁM. — Vtl/2. OSZTÁLY. Berendezés légöblitéses olaj- vagy gázerőgépek hatásfokának javítására az egész fáradt hő hasznosítása által. Dr. Ing". Merkl Frigyes mérnök Wien. A bejelentés napja 1927. évi december hó 10-iko. A találmány tárgya légöblitéses olaj­vagy gázerőgép hatásfokának javítására vonatkozik, mely célból a gépet sűrítővel építjük össze, amely utóbbi az öblítőleve-5 gőt vagy a forgattyú tokjaiból, vagy pe­dig nyomótereiből szállítja. A gépcsoport az első esetben tiszta komprimált levegőt szállít, míg a második esetben a robbanó hengeren átvezetett, a hengert belül hatá-10 sosan hűtő nyomólevegőből, a kipuffogó­gázokból és az elgőzölögtető hűtő gyanánt kiképezett nyomótartányban, az erőgép fáradt hője által létesített gőzből álló ke­veréket szállít. Az öblítő levegőt a külső 15 vezeték ellennyomásánál kisebb nyomás­sa] is vezethetjük a hengerbe, minthogy abban a kipuffogógázoknak az elgőzösítő hűtőben végbemenő gyors lehűlése, vala­mint a kipuffogógázok eleven ereje foly-20 tán nyomáscsökkenés lép fel. Már csak azon körülmény folytán is, hogy a hajtott sűrítő dugattyúinak a meg­hajtó erőgép dugattyúihoz képest jóval nagyobb a felületük, a sűrítő forgattyú 25 tokjaiból és még inkább nyomótereiből ama öblítő levegőmennyiségnek sokszoro­sát szállítják, amelyet az égési erőgép for­gattyútokszivattyúi szállítani képesek, az erőgép hatásfokát lényegesen javítjuk, 30 minthogy az égési levegő összehasonlítha­tatlanul kevesebb elégett maradékot tar­talmaz, továbbá a körfolyam az öblítő le­vegő nagyobb nyomása folytán magasabb hőfokon és ezért gazdaságosabban megy 35 végbe. A csatolt rajz 1. ábrája egy gépcsoport példaképeni kiviteli alakját elölnézetben részben metszve mutatja, amely két taktusban dol­gozó, nyersolaj-izzófejgépből áll, amelynek 40 két oldalán ugyanazon a forgattyútokon egy-egy dugattyús sűrítő van elhelyezve; a 2. ábrán a 3. ábra tört x—y metszősíkjá­nak megfelelő oldalnézet van feltüntetve, mely utóbbi ábra felülnézet, a 45 4. ábrán nagyobb léptékben, metszetben az elgőzösítő hűtő alsó része látható a cső­kígyóval, míg az 5. ábra még nagyobb léptékben, szintén metszetben, az elgőzölögtetendő víznek a 50 esőkígyó mentén való vezetését szemlél­téti. A 6. ábra ugyanebben a léptékben hossz­metszetben a kipuffogó gázok mozgását, illetőleg útját a csőkígyóban mutatja. 55 Az (1) alapkereten, amelynek talpára a gépnek síneken való tovamozgatása cél­jából a pontozottan rajzolt kerekek csava­rolhatók fel a közös, két válaszfal által há­rom szakaszra osztott forgattyútokon jobb- 60 oldalt a nagyobb (2a) légsűrítő, baloldalt a kisebb (2b) légsűrítő, középen pedig az (5) izzófejmótor van elrendezve. Az izzófej­mótor vezérlését tudvalevőleg maga a munkadugattyú végzi, amely még alsó 65 holtpontjának elérése előtt a (10) kipuf­fogóhasítékot valamivel korábban nyitja, mint az öblítő levegő, illetőleg az éghető keverék bevezetésére szolgáló (7) beáramló hasítékot. 70 A közös forgattyütengely végén (4) lend­kereket, valamint kapcsolórész gyanánt kiképezett (3) szíjtárcsát hord, miáltal a gépcsoport a nyomólevegőn kívül, közvet­lenül kapcsolt dinamógépből villamos 75 energiát vagy mechanikai energiát is szál­líthat, ami pl. az építőiparban, fémmeg­munkáló műhelyekben és öntődékben

Next

/
Thumbnails
Contents