97446. lajstromszámú szabadalom • Kettős üvegezésű, vaskeretes ablak

Megjelent 1939. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97446. SZÁM. — Vlll/k. OSZTÁLY. Kettős üvegezésű, vaskeretes ablak. Gillar Valerian szerkesztő Wien. A bejelentés napja 1928. évi február hó 10-ike. Kettős üvegezésű vaskeretes ablakok keretjét oly profilvasakból készítik, ame­lyek mindkét üveg felvételére szolgáló korcokkal vannak ellátva. Ha a hengerelt 5 profil megfelelő módon van kiképezve, akkor a profilvasat az egyik szárnyon (ott, ahol az a másik szárnnyal érintkezik) 180°-kal elfordított helyzetben rendezhet­jük el, a célból, hogy a keretrészek egy-10 máshoz lehetőleg közel legyenek és hogy azokon gáncshevedereket rendezhessünk el. A vaskereteket fából készült keretfél­fákra erősítették, ami a profilvasak szo­kásos formája mellett tökéletlen tömítést 15 adott és különösen vasbetonfalazat eseté­ben célszerűtlen volt. A találmány kettős üvegezésű vasabla kokra vonatkozik és vasból készült keret­félfa alkalmazása és a keret, valamint a 20 í'élfa profilvasának megfelelő alakítása ál­tal jobb tömítést ér el és külön gáncshevts­der alkalmazását nélkülözhetővé teszi. A találmány továbbá kiterjed oly berendező sekre is, amelyek a nagy erővel, p. o. fel-25 hőszakadáskor behatoló vizet megbízható módon elvezetik, illetőleg oly berendezésre, amely a kondenzvíznek az üvegezés közötti lecsapódását megakadályozza, az iivegtáb Iáknak a belső oldalon való tisztítását pe 30 dig lehetővé teszi. A rajz befelé nyíló, a találmány értelmé -ben kiképezett kettős ablakot mutat, pél dakénti kivitelben. Az 1. ábra részbeni nézetet belülről, a 35 2. ábra vízszintes metszetet, a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala menti metszetet tüntet fel. A 4. és 5. ábrák a keretnek a keretfélfára való felfekvését, illetőleg a két keretnek 40 egymással való záródását mutatják, na­gyobb léptékben, mint az előző ábrák. A 6. és 7. ábrák a keret alsó részét nézet ben és metszetben tüntetik fel; a 8. ábra egy ablakszárnyat abba beveze­tett tisztító szerszámokkal mutat. A keret 45 előállítására szolgáló profilvas lényegileg U-alakú és bordáján két kiugró sarkot mutat, amelyek az (1) és (2) üvegtáblák felvételére szolgáló korcokat képeznek. E korcok a (3) középsíkhoz (4. és 5. ábrák) 50 szimmetrikusan feküsznek. A profilvas két nem egyenlő hosszú (4, 5) peremmel van ellátva, amelyek az ablak zárt állapo­tában a keretet alkotó proülvas (6, 7) pe­remeire széles felületen felfeküsznek és 55 ezáltal úgy kívül mint belül jól zárnak. A keretfélfa profilvasa lényegileg Z-alakú és a (7) perem közelében hegyes (8) szög alatt a (9) falazatba nyúlik, amelyre a pe­remekkel és a (7) peremhez derékszög 60 alatt hajló (10) szegéllyel fekszik fel. A keretprofil (4, 5) peremei a (3) középsíktól nem egyenlő távolságban vannak elren­dezve és a távolságok különbsége egyenlő a proülvas vastagságával. A kereteknek 65 két, a zárt állapotban egymásra felfekvő része tehát egymásba foghat (5. ábra), mi­niellett a hosszabb (4) peremek egyúttal a belső, illetőleg külső gáncshevedert képe­zik, úgyhogy külön gáncshevederek alkal- 70 'mazása felesleges. A hengerelt profilok pontos alakja következtében a tömítés kifogástalan. Ugyanez áll az ablakkeretek és a felső (11) szárny (3. ábra) egymással való záródására is, miáltal külön bolt- 75 szék profil alkalmazását megtakarítjuk és a fénybebocsátó képességet növeljük. Mint az 1. ábrából látható, a jobboldali ablakkeret úgy van kiképezve, mintha egyetlen folytonos profilvas négyszeri haj- 80

Next

/
Thumbnails
Contents