97429. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műtrágya előállítására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97429. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás műtrágya előállítására. „Chemia" magyar vegyiipari részvénytársaság- Budapest és Sonnenfeld Ferenc vegyész Nyulfalu. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 24-ike. A találmányt műtrágya előállítására szolgáló eljárás képezi, melynek lényege abban áll, hogy foszfortartalmú anyago­kat, nevezetesen mindenfajta állati hulla-5 dékokból vagy csontokból származó anya­gokat, pl. hallisztet, szarut, guanót stb., valamint ásványi eredetű, a természetben található anyagokat baktériumok segélyé­vel tárunk fel. 10 Az eljárás abban áll, hogy a feltárandó anyagokat tetszőleges baktériumok, pl. enzimekkel, nitrogént termelő baktériu­mokkal, protozoonokkal stb. egyes vagy többféle törzstenyészetével, illetőleg azok-15 nak symbiotikus kulturáival oltjuk be és a baktériumfejlődés megindulta után a baktériumok fejlődéséhez legalkalmasabb (40—60° C) hőmérséklet fenntartása mel­lett a folyamatot a baktériumfejlődés meg-20 szűntéig folytatjuk. Ha egyúttal a foszfortartalmú anyagok feldolgozásához alkalmas baktériumkultu­rát is akarunk termelni, akkor a reakció­keverékhez, vagy egy abból vett adaghoz 25 a baktériumfejlődés megszűnte, vagyis a feltárás megtörténte után valamely fosz­íorsavas só oldatát adjuk hozzá, pl. szu­perfoszfátoldatot, mire a baktériumok új táptalajt nyernek és a baktériumfejlődés 30 újból megindul. Az így nyert tenyészete­ket a foszfortartalmú anyagoknak a talál­mány szerinti feltáráshoz használhatjuk. A baktériumtenyészeteket, a mechani­kailag feltárt, pl. liszt alakjába hozott l'oszforsavtartalmú anyagban való jobb 35 elosztás biztosítására, tetszőleges módon higított alakban, pl. vízzel vagy homok­kal keverten alkalmazhatjuk. Ezáltal egy úttal — a hígítás foka szerint — a folya­mat lefolyási sebességét is módunkban áll 40 szabályozni. A találmány szerinti eljárással feltárt l'oszfortartalmú anyagok kiválóan alkal­masak arra, hogy a belőlük készített mű­trágyákat szervetlen vagy szerves, nitro- 45 gén, mész- és kálitartalmú anyagok, to­vábbá szervetlen vagy szerves sók, ser­kentő anyagok, pl. mangán hozzáadása által úgy állítsuk be, hogy azok a talaj, illetve növény mindenkori tápanyagszük 50 ségletét optimálisan kielégítsék. Szabadalmi igények: 1, Eljárás műtrágya előállítására, azáltal jellemezve, hogy állati (pl. hulladék­vagy csonteredetű) vagy ásványi szár- 55 mazású foszí'ortartalmú anyagokhoz feltárás céljából egy vagy több bakté­rium-törzstenyészetet, vagy symbioti­kus baktériumkulturát adunk és a fel­tárást a baktériumok kifejlődéséhez 60 legalkalmasabb hőfok (40—60° C) fenn­tartása mellett a baktériumfejlődés be­fejeztéig folytatjuk. 2. Eljárás műtrágya előállítására, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents