97410. lajstromszámú szabadalom • Hűtővel ellátott forgó cementkemence

Megjelent 1939. évi augusztus hó 15-én. MAG TAR KIRÁLYT qKQgHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97410. SZÁM. — XVII/d. OSZTÁLY. Hűtővel ellátott forgó cementkemence. Fastingr Joliaim Sigismund mérnök Valby, Kopenhágra/m. A bejelentés napja 1926. évi december hó 6-ika. É. A. E. Á. elsőbbsége 1925. évi december 7-ike. Jelen találmány a portlandcementgyár­tásnál használt forgó csőkemencére vonat­kozik, melynek kiömlési végével hűtő­készülék áll kapcsolatban, továbbá hűtött 5 cementkövek előállítására szolgáló el­járásra. A találmány a kemence oly ki­képzését célozza, hogy a cementköveknek úgy a kemencéből, mint a hűtőből való el­vezetése zavartalanul menjen végbe; hogy 10 hatásos hűtést lehetőleg egyszerű eszkö­zökkel érhessünk el és hogy az üzem ellen­őrzése megbízható módon történhessék. A találmány céljait azáltal érjük el, hogy a hűtőt hűtődobok koszorújából képezzük. 15 A hűtődobok' beadagolási végei a kemence kiömlési végéhez vannak erősítve, míg a dobok a kemence ezen végén túlnyúlnak. A hűtődobkoszorú által körülvett henge­res teret részben a kemencecsőnek a hűtő-20 dobok beadagolási nyílása és a kemence homlokfala közti szakasza foglalja el és részben a kemence vége előtt elhelyezett helytálló kamra felvételére használtatik fel. A hűtődobkoszorú által körülzárt ke-25 mencevégben lévő kamra a hűtődobok be­vezető csatornáin áthaladni nem tudó cementkődarabok összegyűjtésére, míg a kemence elé épített helytálló kamra a kemencemester számára való tartózkodási 30 helyül szolgál. Ez a hely, ahonnan a kemencemester a tüzet kényelmesen meg­figyelheti és ahonnan a kemencevégben lévő kamrában összegyűlt cementkődara­bok a kemencéből eltávolíthatók, a ke-35 mencevégtől és ezzel egyúttal az iivegese­dési övtől szokásos távolságban van. A hűtőtérnek több dobbá való szétosztása a cementkődarabok számára kedvező hűtési viszonyokat létesít és csökkenti a hűtő-40 dobok által körülvett kamra hőmérsékle­tét, miáltal az a kemencemester számára való tartózkodási helyül alkalmasabbá válik. A csatolt rajzon a találmány tárgyának példaképeni kiviteli alakja van feltün- 45 tetve. Az 1. ábra a forgó csőkemence kiömlési vé­gének a 2. ábra A—A vonala szerinti hosszmetszete, az azt körülvevő hűtődob­koszorúval. A 60 2. ábra az 1. ábra B—B vonala szerinti keresztmetszete, az 1. ábrán feltüntetett nyíl irányából nézve. A rajzon feltüntetett kiviteli alaknál az (1) kemencecső szokásos módon a csövet 55 körülvevő (2) abroncsok segélyével a (3) görgőkre támaszkodik, melyek (4) alapza­tokon vannak ágyazva. Az (1) kemencecső a szokásos (5) tűzálló béléssel van ellátva, mely az üvegesítő öv kibocsátási vége kö- 60 zelében, 6-nál, vastagítva van, hogy a cementkövek az üvegesítő övben feltor­nyosodjanak. A (6) beszűkítésen túl a ke­mence kiömlési vége közelében a kemence falában (9) nyílások vannak elrendezve, 65 melyek a szokásos nagyságú, vagy annál kisebb cementkődarabok átlépését meg­engedik, míg a nagyobb darabok tovább haladnak a kemence (7) kiömlési vége felé, mely (8)-nál ismét kissé be van szűkítve, 70 ahonnan időnként a kemenceajtón át el­távolíthatók. Mindegyik (9) nyílásba a kemence külső oldaláról (10) bélés van behelyezve, amely a nyílás külső oldalát kissé túlfedi, úgy- 75 hogy a bélés ne nyomulhasson a kemen­cébe. A sugárirányú (11) csatorna arra szolgál, hogy a cementköveket az egyes (9) nyílásoktól a hozzátartozó hűtődobhoz vezesse. A hű,tődobok előnyösen két (12) 80

Next

/
Thumbnails
Contents