97379. lajstromszámú szabadalom • Két megerősítővel ellátott gomb

Megjelent 193 9. évi szeptember hó 250 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97379. SZÁM. — I/I. OSZTÁLY. Két megerösítőtüvel ellátott gomb. Frank György kereskedő Hamburg1 . A bejelentés napja 1928. évi junius hó 6-ika. Ismeretesek az oly két egyenes meg­erösítőtüvel ellátott gombok, melyek tűi, a szöveten való áthúzás után, szög alatt behajlíttatnak és azután biztosíttatnak. 5 Ezeknek a gomboknak az a hátránya, hogy a gomb kicserélésénél a tűk ismé­telt felhajlítása és visszahajlítása szük­séges, úgyhogy rövid idő múlva elromla­nak és céljukat nem teljesítik. Ezzel ellen-10 tétben, a találmány szerinti gombnál, a tűk már használat előtt szögalakúak és a gombon oly módon vannak megerősítve, hogy vagy az egyik, vagy mindkét tű, a gombra erősített szárának tengelye körül 15 elforgatható. A gombot a szövetben oly­kép erősítjük meg, hogy mindkét tű egy irányban, azaz egymással párhuzamosan fekszik. Ebben a helyzetben a tűk egy­szerre dughatok a szöveten keresztül. Ha 20 az átdugás megtörtént, akkor az egyik tű, a másik tűhöz képest, ellenkező irányba hozatik, miáltal a gomb és szövet tartós összekapcsolását érjük el, mely tetszés szerint akárhányszor fel is bontható. 25 A rajzon az 1. ábra az új gomb elölnézete, a 2. ábra felülnézete, a 3. ábra oldalnézete, a 4. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala 30 szerint, az 5—6. ábrák a gomb bekapcsolása a ruha­darab gomblyukába, a 7. ábra a gomb megerősítése a ruha­darabhoz, pl. a nadrághoz, a nadrágtartó-35 nak rágombolása céljából. A (1) gombtárcsán szög alatt hajlított két (3, 4) tű van elrendezve, melyek közül vagy csak az egyik, vagy mindkettő el­forgatható, az (1) gombra erősített szár 40 tengelye körül. A rajzon feltüntetett, foganatosítási alak szerint csak az egyik tű van az (1) gombtárcsában forgathatóan elrendezve, míg a másik tű a gombtárcsában helyt­állóan van megerősítve. A helytálló tű 45-(4)-el és a forgatható tű (3)-al van jelölve. A (3) tű valamivel hosszabb a (4)-nél A (3) tű az (5, 7, 9) tárcsákban, a (4) tű a (6, 7, 9) tárcsákban van ágyazva és pedig a (3) tű forgathatóan, a (4) tű pedig helyt- 5a állóan. Az (5) rész fele része félkőralakú (1. ábra) és oly módon van kiképezve és elrendezve, hogy a (4) tű (6) tárcsája, a két véghelyzetben, ütköző gyanánt szol­gál. A (3) tű a (4) tűhöz képest, tehát 55 180°-kal elforgatható. A (3) és (4) tűk az (5) és (6) tárcsákkal össze vannak szege­cselve és (3a) és (4a) fejük a gombtárcsa (1) felső részéhez fekvő, acélból előállított (2) tárcsához támaszkodnak. A (7) tárcsá­hoz támaszkodik a (9) tárcsa; utóbbi, (8) gyűrű segélyével, a (7) tárcsához van erő­sítve. A (8) gyűrű széle köré a gomb (1) része van peremezve, hogy ezáltal az (1 7, 8) és (9) részek szilárdan összeköttesse- 65 nek, a (3) és (4) tűknek biztos tartást ad­janak és hogy a (3) tűnek kifogástalan forgathatása biztosíttassék. A (3) és (4) tűk (3b) és (4b) csúcsa, amint az a 3. ábrán látható, felfelé ill. ki- 70' felé irányulú kis görbülettel képezhető ki, hogy a szövetbe, mellyel a gomb össze­köttetésbe hozandó, benyomuljanak. A (3b) és (4b) tűcsúcsoknak a szövetbe való hatolása a 6. ábrán van feltüntetve, mely 75 metszetet mutat, az 5. ábra C—D vonala irányában. Ez a két ábra a találmány szerinti gombnak a (10) ruha (10a) gomb­lyukába való helyezését tünteti fel. A használatnak ez a módja, pl. egyesületi 80

Next

/
Thumbnails
Contents