97365. lajstromszámú szabadalom • Olló

Megjelent 192 9. évi szeptember hó 223 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97365. SZÁM. — I/a. OSZTÁLY. Olló. Boyd James Henry Cartner mérnök Slough. A bejelentés napja 1928. évi április hó 19-ike. A jelen találmány mindennemű kis és nagy ollókra és hasonló nyíró szerszá­mokra vonatkozik, melyek két oly tartó­ágból állanak, melyeknek mindegyikére 5 egy-egy leszerelhető, vékony, lapos penge vagy kés van erősítve; a találmány célja oly szerelékek létesítése, melyeknek segé­lyével az említett pengék vagy kések a tartóágakba szerelhetők és azokon rögzít-10 hetők és melyek révén az említett tartó­ágak együttesen a rájuk szerelt pengékkel vagy késekkel együtt elmozgathatok. A jelen találmány szerint a leszerelhető ollópengék számára szolgáló taxtóágak 15 egy forgócsap-lyukkal és egy alámetszett kivágással vannak kiképezve, ahol is az utóbbi az említett tartóágaknak forgó­csap-lyuka és hegyes vége között van ki­vágva és alámetszett felülete a tartóágra 20 harántirányban és a forgócsap-lyuk felé szög alatt hajlik és a tartóágnak egy bor­dája van, mely annak felületéből oldalt kiemelkedő szegéllyel van kiképezve; ez a kiemelkedés a használandó penge vas-25 tagságával egyenlő, ahol is a borda az említett tartóág hátsó széle mentén húzó­dik végig a leszerelhető penge fokának alátámasztására; a borda az alámetszett kivágáson túlnyúlik úgyhogy a penge 30 vége számára az említett kivágásnál és azon túl alátámasztást képez. A fentebb leírt módon a tartóágakra szerelt leszerelhető pengéjű ollónak foró­csap-csavarja lényegében szabályos sok-35 oldalú hasábalakú nyúlvánnyal bír, mely egy záróelemben megfelelően kiképezett kivágással kapcsolódik, ahol is a záró­elem azon tartóághoz van erősítve, melybe a csap be van csavarolva. A mellékelt rajzban a találmányt ké- 40 pező olló példaképen két foganatosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra az első foganatosítási alaknak mellső nézete. A 2. ábra egy részének oldalnézete. A 45 3. ábra egy pengének mellső nézete. A 4. ábra oldalnézete. Az 5. ábra metszet az 1. ábrának 5—5 vonala szerint. A 6. ábra metszet az 1. ábrának 6—6 vo- 50 nala szerint. A 7. ábra metszet az 1. ábrának 7—7 vo­nala szerint, ahol is a három utolsó ábra az 1. ábráénál nagyobb léptékben van raj­zolva. A 55 8. ábra a második foganatosítási alak, egy szabó-olló egy részének mellső né­zete. A 9. ábra metszet a 8. ábrának 9—9 vonala szerint, ahol is ezen két utóbbi ábrán 60 mindazon részek el vannak hagyva, me­lyek ezen, az 1. ábrán feltüntetettől eltérő foganatosítási alaknak magyarázatához nem szükségesek. A tartóág-párnak két, (a) és (b) ága (1. 65 ábra), melyek egymással a (c) csavar se­gélyével vannak összekötve, egy-egy vé­kony (d) pengét (4. ábra) hord. Mindegyik (a) és (b) ágban (1. ábra), azok hegyes vége közelében, ezen vég és a (c) forgó- 70 csapcsavar számára kiképezett furat kö­zött, a hosszúkás alámetszett (e) kivágás van kiképezve (6. ábra), melynek alámet­szett felülete a tartóágra harántirányban és a (c) forgócsap-csavar számára szol- 75 gáló furat felé szög alatt hajlik; ez az alámetszett kivágás a (d) pengéből, ennek hosszirányában kinyúló (f) nyelvnek be-

Next

/
Thumbnails
Contents