97357. lajstromszámú szabadalom • Címezőgép önműködő papírhozzávezetéssel és elvezetéssel

Megjelent 1929. évi szeptember hó 195-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97357- SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Címezőgép önműködő papirhozzávezetéssel és elvezetéssel. Adrenia Maschinenbauges. m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi szeptember hó 21-ike. A találmány címezőgép, formulárék­nak (iratmintáknak) és más papírok­nak a lenyomtatási helyhez való hozzá­vezetésére és a lenyomtatási helyről való 5 önműködő elvezetésére, úgyhogy az ilyen címezőgépnél a formulárék vagy más pa pírok behelyezésénél kézimunkára nin­csen szükség, hanem a címezőgép teljesen önműködően dolgozik. 10 A címezőgép munkamódjának megfele­lően szükséges, hogy a formulárék szaka­szosan mozgattassanak a címezőgépen ke­resztül és a lenyomtatási helyre kerülő formuláré nyugalomban maradjon, mi-15 alatt a íormulárét a nyomtatólapra rá­szorító nyomtatópárna vagy hasonló, a formuláré megnyomtatását végzi. A formuláréknak a címezőgépen való szakaszos keresztülvezetését, — különösen 20 arra való tekintettel, hogy címezőgépeken. nagyon vékony papírból való formulárék­kal is kell dolgozni, — csak nagy nehézsé­gek árán lehet elérni. A találmány lé­nyege tehát a címezőgép oly kiképzésében 25 áll, melynél a formuláréknak a címező­gépen való helyes és fennakadásmentes keresztülvezetése biztosíttatik. A talál­mány értelmében ezt azáltal érjük el, hogy a formulájTékat állandóan egy 30 irányban és ugyanazon sebességgel haj­tott végnélküli szállítószalagok segélyé­vel az adagolási helytől a lenyomtatási helyen keresztül a lerakási helyig vezet­jük és ezen az úton a lenyomtatási hely 35 előtt és mögött elrendezett, a formulárék pályájába belevezetendő tartó- vagy rög­zítőszervek segélyével, a szállítószalagok tovahaladása ellenére, — szakaszosan megállítjuk, mely nyugalmi időszakok alatt azután a lenyomtatási helyen lévő 40 mindenkori formuláré lenyomtatása lé­tesül. A szállítószalagok által tovamozgatott íormulárékhoz való tartó- vagy rögzítő­szervek a találmány szerinti címezőgép- 45 nél ütközőujjakból vagy ütközőlapokból állanak, melyeket a szállítószalagok hala­dási irányára harántirányban, elforgat­hatóan elrendezett tengelyek hordoznak, mely tengelyek egymástól függetlenül sza- 50 kaszosan az egyik elfordulási helyzetből, pl. a felszabadításnak megfelelő forgási helyzetből a másik forgási helyzetbe, pl. a rögzítési helyzetbe elforgathatok és vi­szont. A tengelyek vezérlésére excenter- 55 tárcsák szolgálnak, melyek a szállítószala­gok hosszirányában elrendezett és állam dóan hajtott közös tengelyen vannak ékelve és amely excentertárcsák a min­denkori követelmények szerint lehetnek 60 kiképezve. A találmány szerinti címezőgép továbbá úgy képezhető ki, hogy a formuláréknak a gépen való keresztülvezetése oly módon történik, hogy minden egyes formulárét 65 egy és ugyanazon, ismert módon, a több­szöri megnyomtatás alatt a lenyomtatási helyen fogvatartott nyomtatólap szövege kétszer vagy többször nyomtatja meg és a címezőgép továbbá oly módon is ki lehet 70 képezve, hogy a vezérlőtengely beállítá­sának megfelelően a formuláréknak egy és ugyanazon szöveg segélyével való egy­szeri vagy többszöri megnyomtatására be lehet állítani. 75. A mellékelt rajzon a találmányt képező címezőgép, a találmány megértéséhez szükséges részletezésben, példaképen vett

Next

/
Thumbnails
Contents