97350. lajstromszámú szabadalom • Indukciós kemence vagy fűtőkészülék, különösen nagyfrekvencia üzemre

Megjelent 1929. évi szeptember hó 172-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97350. SZÁM. — VH/i. OSZTÁLY. Indukciós kemence vagy fűtőkészülék, különösen nagyfrekvencia üzemre. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi julius hó 24-ike. Az eddig használatos nagyfrekvenciájú kemencéknél és fűtőkészülékeknél az indu­káló cséve a megömlesztendő, vagy felheví­tendő anyagon kívül van elrendezve. Mind-5 két esetben az anyagot csak a csévemező­ben fennálló elektromágneses erővonalak érik, míg az erővonalfluxusnak a csévén kívül fekvő része a hőtermelés szempont­jából elvész. 10 A hevítendő anyagon kívül elrendezett nagyfrekvenciájú tekercs további hátránya, hogy ily kiképzés mellett a kemence kö­penye vagy fegyverzete nem készíthető fé­mes anyagból, mert az erővonalak e fém-15 köpenyt meg nem engedett mértékben he­vítenék. A találmány értelmében az ismert nagy­frekvenciájú kemencék e hátrányát az­által küszöböljük ki, hogy az anyagot ki-20 zárólag oly nagyfrekvenciájú áram induk­tív hatása által hevítjük, amely áram a "kemence belsejébe beépített csévében kering. A cséve a kemencébe adagolt anyagba hasonló módon merül be, mint 25 a folyadékok hevítésére használatos me­rülő fűtőtestek. Kisfrekvenciájú kemen­céknél ily csévék alkalmazása a ke­mence hőfokának szabályozására isme­retes. Ez ismert berendezéseknél azon-30 ban a fűtési effektust fényívvel vagy ellen­állásokkal létesítjük és az eltolhatóan ágyazott merülő cséve kizárólag arra szol­gál, hogy a chargenak a fényív- vagy ellen­állásfűtéssel létesített hőfokát bizonyos ha-35 tárok között fenntartsuk. Ezzel szemben a találmány alapját az a felismerés képezi, hogy a kemence bel­sejébe beépített tekercsen átfolyó nagy­frekvenciájú áram induktív hatása egye­dül is elegendő ahhoz, hogy az ily kemen- 40 cék üzeméhez szükséges hőmérsékletet lé­tesítse. Az 1. és 2. ábrák a találmány szerinti indukciós kemence példakénti alakját hossz- és keresztmetszetben mutatják. (1) 45 a kemence fémköpenye, (2) a tűzálló bé­lés, (3) a belső tűztér, amelyet a (4) fedél fed le. A (3) tűztérben van elrendezve a tűzálló, üreges (5) hengerbe ágyazott (6) nagyfrekvenciájú tekercs, úgyhogy az a 50 kemencében lévő (9) charge-ba merül. A kemencefedélen láthatók, a (6) cséve (7) kivezetései. A (8) csőcsatlakozás lehetővé teszi, hogy a kemencében vákuumot vagy túlnyomást létesítsünk. A (6) csévét tar- 55 talmazó (5) üreges henger tetszőleges mó­don lehet a (4) fedélen megerősítve, még pedig úgy, hogy alsó vége a kemence fene­két nem éri. Az ömlesztés menete a következő: A (6) 60 csévében keringő nagyfrekvenciájú ára­mok által létesített örvényáramok és a hysteresis úgy a tűzálló anyagból készült cséve belsejében lévő, mint az azt körül­vevő charge-ot is fűtik. Mivel az erővonal- 65 sűrűség a csévetest belsejében nagyobb, mint a cséve körül, a cséve belsejében lévő anyag jobban melegszik, mint az, amely a csévét körülveszi. E fűtőrendszernek to­vábbi előnye tehát, hogy a thermikus ki- 70 egyenlítődés a különböző specifikus súlyú . ömlesztett anyagokat áramlásba hozza, ami viszont még jobban elősegíti az örvényára­moknak a chargera gyakorolt keverő ha­tását. A 75 3. ábra az új indukciós kemence másik változatát mutatja. E kivitelnél három! (10, 11) és (12) csévét alkalmaztunk, ame-

Next

/
Thumbnails
Contents