97336. lajstromszámú szabadalom • Vízen csúszó saru

hornyokkal van ellátva, amelyekbe a rúdvégek vannak dugva. A rudakt, be­dugott helyzetükben, a (3) szorítógyűrű (esonkakúpalakú gyűrű) rögzíti (4., 5. és 5 6. ábrák). Az (s, sl) rúdcsoportok (1) össze­kötődarabjai a csúszó saruk végeit alkot­ják, amelyek a rudakat a burkolat csú­csainál merevítik. A bordázat rúdjait a (4) harántkeretek vagy keretbókonyok 10 támasztják, szétfeszítik, a burkolathoz szorítják és egyidejűleg egymástól a he­lyes távolságban tartják. Minden egyes (4) keret peremén az (5) bevágások van­nak kiképezve, amelyekben az (a) rudak 15 vannak ágyazva (7. ábra). Ezek a rudak, megfelelő helyeken, szintén tartónyuga­szokat képező (6) bemetszésekkel, bevágá­sokkal vannak ellátva, amelyek az (5) be­vágásokba kerülnek (10. ábra), úgyhogy 20 a bordázat (a) rúdjai, az ágyazási helye­ken a (4) keretet váltakozva körülfogják éh a burkolat húzó (feszítő) hatása alatt el nem csúsztathatóan vannak rögzítve. A két (s, sl) rúdcsoport szemközt fekvő 25 (a) rúdjai, szintén a burkolat húzó (fe­szítő) hatása alatt, szabad végeikkel egy­másra támaszkodnak. Az egymásra tá­maszkodó (8) rúdvégeket a felhúzott (7) hüvelyek kötik össze. A szükséges feszítés 30 előidézésére az (a) rudak (8) végei fer­dén le vannak metszve és a (7) hüvely palástján lévő nyíláson át bevezetett (9) ék a (8) rúdvégek közé feszül, mely ékre a csúszó sarú (b) burkolata illeszkedik 35 és azt helyzetében rögzíti. A (c) nyílás körül fekvő bordázat (a) rúdjainak ágyazására szolgáló két (4) keret, forgatható kapcsok vagy hasonlók segélyével, oldhatóan rögzített (11) lemezt 40 hord (7. ábra), amelyen a (12) lábkötés van megerősítve. A láb előrészét körül­záró, mellső (13) kengyel vagy szíj oldha­tóan van a (14) lábalátéttel (talppal) ösz­szekötve. A (14) alátét továbbá a (15) 45 kampókat (9. ábra), míg a hátsó (13') ken­gyel a villaalakú (16) végdarabot hordja, melynek (16) villaágai között a (17) csap foglal helyet. A (17) csap, a (13') kengyel záróhelyzetében, a (15) kampó (21) öblébe 50 kapaszkodik. A villaalakú (16) végdarab­hoz a (18) zsinór vagy hasonló csatlako­zik, mely az úszótest (c) nyílásán át ki­felé vezet, úgyhogy a (18) zsinór meg­húzása által a lábkötés, kívülről, gyorsan 55 oldható. A (18) zsinór, célszerűen, a (22) zárószíjjal van összekötve, mely a burko­lat tömlőalakú (23) toldatát a lábon tömí­tően rögzíti, úgyhogy e szíj oldása által a hátsó (13') kengyel is önműködően oldó­dik és a láb a sporteszköztől teljesen sza- 60 baddá válik. Az úszótest (b) burkolatának (i) tol­datai lengethető drótbetétek által mereví­tett (19) csappanokból állanak (11. ábra), melyek a hajlékony anyagból való (20) 65 szárnyak (leffentyűk) útján az úszótest (b) burkolatának (24) oldalperemeihez csatlakoznak, úgyhogy a (19) csappanok könnyen lelapulhatnak és újból felegye­nesedhetnek és szétszedett sarunál, össze- 70 hajtott állapotban, kevés helyet foglal­nak el. A csúszó saruk, szétszedett állapotban, zsákban vagy hasonlóban hordozhatók, mivel nagyon kevés helyet foglalnak el. 75 A csúszó saruk felépítése (összeállítása), csavarkötések és szerszámok használata nélkül, nagyon gyorsan, a következő mó­don történik: Az összehajtott (b) burkola­tot széthajtjuk, az (s, sl) rúdcsoportokat 80 összeállítjuk olymódon, hogy az összefutó rúdvégeket az (1) összekötődarabok (2) hornyaiba dugjuk és a loléjiik tolt (3) szorítógyűrű segélyével rögzítjük. A csú­csok közelében elrendezendő (4) haránt- 85 kereteket a rudak közé toljuk (4. ábra), ezt követően az (s, sl) rúdcsoportokat, a (e) nyíláson keresztül, a (b) burkolatba és pedig az (s) rúdcsoportot a burkolat mellső és az (sl) rúdcsoportot a burkolat 90 hátsó részébe vezetjük. Ezután a többi (4) harántkereteket a rúdcsoportok rtidjai közé toljuk, amelyek a rudakat a (b) bur­kolathoz szorítják és szétfeszítik (ki­támasztják). Az egymással szemközt fekvő 95 rúdvégeket a (7) hüvelyek segélyével köt­jük össze és a (9) ékek útján, a saru mind-Ivét csúcsa felé kitámasztjuk (7. és 8. ábrák). Végül még a lábkötést behelyez­zük és megerősítjük, mire a csúszó saruk 100 használatra készen állanak. Szabadalmi igények: 1. Vizén, csúszó saru, a láb befogadá­sára szolgáló, vízmentes burkolattal körülvett, összerakható bordázatból 105 való úszótesttel, azáltal jellemezve, hogy a (b) burkolat, a láb bevezetésére és tömítő elzárására, szolgáló, tömő­alakú toldattal egy darabból áll vagy több, egymással nem oldhatóan egy da- no rabbá egyesített darabból van össze­téve és a lábnyíláson át bevezethető, egymáshoz és a burkolat falához tá­maszkodó bordarészek által van ki­feszítve. 115 2. Az 1. igénypontban védett, vizén csúszó saru megoldási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a bordázat az (a) rudak-

Next

/
Thumbnails
Contents