97330. lajstromszámú szabadalom • Gyujtó rudacskákból álló lap, valamint eljárás és berendezés annak előállítására

Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97330. SZÁM. — II/G. OSZTÁLY. Gyujtórudacskákból álló lap, valamint eljárás és berendezés annak előállítására Káppler Félix mérnök Drezda. A bejelentés napja 1928. évi február hó 25-ike. A találmány éghető anyagból pl. fából, papírból, kéregpapírból vagy más alkalmas anyagokból készült, sajátosan alakított, gyujtórudacskákból álló lapra, valamint 5 az ennek előállítására szolgáló eljárásra és berendezésre vonatkozik. A találmány szerinti gyujtórudacska­lap lényege abban van, hogy ugyanazon síkban egymás mellett elrendezett gyujtó-10 rudacskák sugárirányban, közös közép­pont felé konvergálnak, mimellett azok csak belső végüknél fogva függenek a lap anyagán, egyébként azonban egymástól el vannak különítve, úgyhogy azok kihajlí-15 tás révén a lemez síkjából kiemelhetők és tövüknek a lemez vagy lap anyagáról való leszakítása vagy letörése révén egyenként távolíthatók el. A találmány szerinti ezen elrendezés 20 folytán nemcsak igen nagyszámú gyujtó­rudacskát lehet kisméretű és a haszná­latra előnyös alakú tartályokban el­helyezni, hanem a gyujtórudacskák elő­állítása is egyszerűvé és olcsóvá válik. 25 A találmány szerinti gyujtórudacska­lapok, valamint az azok előállítására szol­gáló eljárást és berendezést az alábbiak­ban a mellékelt rajzok kapcsán ismertet­jük, ahol is az 30 1. ábra az előállítási eljárás keresztül­vitelére szolgáló különböző készülékeknek összelrendezését oldalnézetben mutatja, a 2. ábra a gyujtórudacska-lapoknak az alkalmazott anyagokból való kicsákozá-35 sára szolgáló gépnek elölnézete, a 3. ábra oldalnézete, a 4. ábra a gyujtórudacskák mellső felei­nek paraflinezésére szolgáló készülék oldalnézete, az 40 5. ábra gyujtórudacskák csúcsain alkal­mazandó gyújtófejek előállítására szolgáló készülék oldalnézete, a 6. ábra az 5. ábra szerinti készülék egy részletét függélyes metszetben mutatja, a 7. ábra az 5. ábra szerinti készülék felül- 45 nézete, a 8. ábra az egyik gyújtórudacska-lap távlati képe, a 9. ábra oly szerszám felülnézete, mely­nek segélyével a gyujtórudacska-lapok a 50 parafíinezés és a gyújtófej-előállítás foga­natosítása céljából nagyobb számban fűz­hetők fel, a 10. és 11. ábrák a 9. ábra szerinti szer­szám részleteit szemléltetik, a 55 12. ábra a kész gyujtórudacska-lapok­nak a 9. ábra szerinti szerszámról való le­vételére szolgáló segédeszköz oldalnézete és részben hosszmetszete, a 13., 14. és 15. ábrák részletrajzok. 60 A gyujtórudacska-lapok legegyszerűbb és legcélszerűbb alakja a 8. ábra szerint olyan, hogy köralakú lap sugárirányú be­metszések révén több rudacskára van osztva, melyek a gyufáknál megkívánt 65 hosszúsággal és szélességgel bírnak. Az alkalmazott anyagból álló (la) lap, mely jelen esetben köralakú, de természetesen sokszög hasábalakú lemezzel is helyette­síthető, közepén (lb) lyukkal van ellátva, 70 mely körül meg nem osztott (lc) gyűrűt hagyunk meg. E gyűrűn, a bemetszések folytán keletkező tövüknél letörhető sugárirányú rudacskák függenek. Fej­részükön e rudacskák célszerűen ki van- 75 nak hegyezve, hogy azokat könnyen lát­hassuk el a gyujtófejmasszával. A rudacskák a 8. ábrán feltüntetett, a fejrésztől a tőig keskenyedő alak helyett párhuzamos oldalakkal is képezhetők ki, 80

Next

/
Thumbnails
Contents