97317. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet elektromos áramlökések grafikus feljegyzésére különösen önműködő távbeszélő berendezések számára

Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI XiiggW SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97317. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Szerkezet elektromos áramlökések grafikus feljegyzésére, különösen önműködő és félig önműködő távbeszélőberendezések számára. Automatische Fernsprech-Anlag-en-Bau G. m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1928. évi május hó 9-ike. A találmányt elektromos áramlökések grafikus feljegyzésére szolgáló, különösen önműködő vagy félig önműködő táv­beszélőberendezések számára való szerke-5 zet képezi, mely egyéb egyes áramlökések pl. időjelző vagy a beszélgetéseket szám­láló stb. impulzusok egyidejű feljegyzését is lehetővé teszi. Olyan szerkezetek, amelyeknél az áram-10 lökések vagy Mor'sejeleket, vagy szám­jegyeket, illetve betűket hoznak létre, ma­gukban véve már ismeretesek és külön­böző módon alkalmaztatnak. A találmány az ilyen szerkezetek külö-15 nősen egyszerű foganatosítási alakjára vonatkozik, amelynek összeállításánál lé­pésenként kapcsolószerkezetek gyanánt a különösen az önműködő távbeszélő tech­nikában használatos kicsiny forgó kivá-20 lasztók is felhasználhatók. Az eddig ismert hasonló feljegyzőszer­kezetekkel szemben az egyszerűsítés abban áll, hogy többjegyű számoknak, tehát több egymás után következő áramlökéssorozat-25 nak feljegyzéséhez is mindig csak egy és ugyanaz a lépésenként kapcsoló szerkezet szükséges. A találmányt a leglényegesebb munka­szervek gyanánt alkalmazott következő 30 részek kombinációja jellemzi: a) Az összes áramlökéssorozat számára közösen alkalmazott elektromágneses lé­pésenkénti kapcsolómű, mely, nyugalmi állásából kiindulva, lépésenként az áram-35 lökéssorozat utolsó áramlökésének meg­felelő munkahelyzetbe és itt tartózkodása után önműködően a következő nyugalmi állásba kerül; b) a lépésenkénti kapcsolómű forgó­mozgását ugyanakkora időszakokban kö- 40 vető típuskerék, melynek kerületén a kap­csolómű munkahelyzetének megfelelő tí­pusok, nevezetesen számok, betűk vagy egyéb jelek vannak elrendezve; c) a lépésenkénti kapcsolómű minden- 45 kori munkahelyzeteiben elektromágnes által működtetett nyomóbélyegzővel ellá­tott nyomtatóberendezés; d) magában véve ismert típusú papír­vezetőszerkezet, mely a papírszalag tova- 50 vezetése céljából az elektromos áramlöké­sek által vezérelt lépésenkénti kapcsoló­művel van felszerelve. Ha egyéb egyes impulzusokat is fel akarunk jegyeztetni, akkor a munkahely- 55 zeteket a nyugalmi helyzetekkel kombi­nálhatjuk és az utóbbiaknál is alkalmaz­hatunk típusokat, úgyhogy itt is ugyanaz a szerkezet alkalmazható. Az idő feljegy­zéséhez azonban célszerű megfelelő ismét- 60 léssel ugyanazokat a szerkezeteket alkal­mazni, amelyeket a), b) és c) alatt emlí­tettünk. A mellékelt rajz a találmány egyik foganatosítási alakját tünteti fel, ahol 65 is az 1. ábra felülnézet és a 2. ábra az A—B vonal mentén vett met­szet. Az (a) lépésekénti kapcsolóművet a (b) 70 elektromágnesre ható áramlökések állít­ják be, még pedig oly módon, hogy a (c) fegyverzet behúzásakor a vele szilárd kap­esolatban álló (d) taszítókilincs az (f) ten­gelyre erősített (e) fogaskerék fogaiba 75

Next

/
Thumbnails
Contents