97310. lajstromszámú szabadalom • Fejszalagelrendezés simulékony gázvédőálarcok számára

Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9T310. SZÁM. — XVII f/b. OSZTÁLY. Fej szalagelrendezés simulékony gázvédőálarcok számára. Dr&gerwerk, Helnr. & Bernh. Dr&ger cég Lübeck. A bejelentés napja 1928. évi április hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi május hó 2-ika. A találmány simulékony gázvédő álarcok számára való oly fejszalagelrendezésre vonatkozik, melynél az álarc homlokolda­lán megerősített fejszíjak vagy -szalagok 5 vezetékekben ívalakban vannak az álarc homlokközepéig vagy ahhoz közel vezetve, mely vezetékek a fej hátsó részén levő összeköttetési hellyel (fejhátsórész sapká­jával) fejtetőszíj útján vagy közvetlenül 10 vannak összekötve, mimellett a vezetékek a fejsapkán vagy a fejtetőszíjon megerősí­tett kapcsolórész hasítékaiból álllhatnak és a mellső lejszalagok szintén egyetlen egy, M-alakban vezetett darabból állíthatók elő. 15 Ily fejszialagelrendezések hasznalatánál azt tapasztaltuk, hogy a mellső szalagok fel­vételénél ez-ek könnyen, hamisan helyez­kednek el és összekuszálódnak és hogy a vezető hasítékkal ellátott mellső fémkap-20 csoló rész, sisak vagy sapka felhelyezésé­nél a fejnek épp legérzékenyebb részére kellemetlen nyomást gyakorol. Ezen hátrányokat a jelen találmány ér­telmében azáltal küszöböljük ki, hogy a 25 mellső fejszalagok vagy -szíjak vezeték­darabja célszerűen kifelé hasasodó, bőr­ből vagy efféléből való lemezből áll, me­lyen az átirányítást eszközlő vezető hasí­tékok mellett minden feléjük vagy tőlük 30 elhaladó szíjrész számára még egy-egy további vezető hasíték van elrendezve. Ezen kettős vezeték a szíjak hamis elhelyeződé­sét vagy összekuszálását biztosan megaka­dályozza. A lemeznek két-két vezető hasí-35 téka vagy egy lemezszél és egy vezető ha­síték között fekvő részei, amennyiben a fej­szalagok vagy -szíjak közöttük és a fej között haladnak át, a lemez alsó felületé­hez képest, pl. vékonyítás révén, célsze-40 rűen a szalag- vagy szíjvastagságnak meg­felelően lépcsősen vannak elrendezve, úgy­hogy a fejre való meg nem engedett nyo­más lehetősége ezáltal is csőkken. A találmány tárgyát képező elrendezés további jellemzője, hogy a fejhátsórész sap- 45 kaja az eddig szokásos hurok helyett a nyakszíj behelyezésére kampóval van el­látva. Ezáltal egyrészt annak lehetősége adódik, hogy a nyakszíjat csak utólag kös­sük össze a fejhátsórész sapkájával, más- 50 részt azon előnyt is elérjük, hogy a nyak­szíj a fejhátsórész sapkáján halad el, úgy­hogy a nyakon való véralákötések elkerül­tetnek. A mellékelt rajzban a találmány fogana- 55 tosítási példái vannak feltüntetve. Az 1. ábrán az új fejszalagelrendezéssel el­látott álarc elülnézete látható, a 2. ábra a mellső fejszalagok vagy -szíjak számára vezető hasítékokkal ellátott vezető 60 lemez alulnézete, a 3. ábra a fejszalagelrendezés és a nyak­szíj kampós kapcsolatának hátulnézete, a 4. ábra ezen kampós kapcsolat képe behelyezett nyakszíjjal és anélkül, az 65 5. ábrán a kampós kapcsolat egy máso­dik foganatosítási példájának hálulné.;ete, míg a 6. ábra ezen kampós kapcsolatot zárt és nyitott állapotban mutatja. 70 (a) jelöli a gázvédőálarcot, (c) a fejtető­szíjat, (d) a fejhátsórész sapkáját, (d') a (c) és (d) között levő csatelrendezést, (e, e) a két hurokszíjat, (f) a nyakszíjat, (g, g) a két mellső fejszíjat, (i) a két (g) fejszíj 75 számára vezető hasítékokkal ellátott ve­zető darabot. Uj ebben, hogy az (i) vezető darabot célszerűen kifelé boltozatos, bőrből való le­mez képezi, mely a fejszíjak átirányítását 80

Next

/
Thumbnails
Contents