97301. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszfor előállítására, főként műtrágyagyártás céljára

Megjelent 1939. évi szeptember lió BMYAK KiBllilI SZABADALMI BIKŐSÁG SZiÜSÍ. — IVh/l. (X,h.) OSZTÁLY. ^^OÖ Ejjárás fosaíor előállítására, főként mfítrágyágyárt&s céljaira. Societá ELettrica Dell'Arsa cég- No vara, mint Guiseppe Ni gr a turiili lakon jogutódja. A bejelentés napja 1928. évi julius hó 80-ika. Olasaor&sági elsőbbsége £927. augusatna 4-ike. A találmány szerinti eljárás igeil kon­centrált m&trágyák (foszfor-nitrogén-ká­lium) gyártására annak az ismert elvnek a gyakorlati hasznosítását célozza, amély a keletkező foszforban rejlő energia ki­használására irányul. Ismeretes, hogy a legjobb eljárás a nit­rogén lekötésére a nitrogéntartalmú mű­trágyáknál az, amely a szintetikus am­móniákról van elnevezve s amely abban áll, hogy hydrogénnek és nitrogénnek stöchiometrikus keverékét nyomás alatt katalizáljuk az ammoniákgőzök felszaba­dítása céljából, amelyeket aztán kénsav, vagy sósav stb., segélyével lekötünk, mi­által kénsavas ammoniákot, sósavas am­moniákot stb.-t állítunk elő. A gyártás keresztülvitelére szükség van a következőkre: -L hydrogén élőállító berendezésre, 2. gázkomprimáló és katalizáló beren­dezésre, 3. savelőállító (kénsav, sósav stb.) be­rendezésre. . Másrészt a szokásos foszforkészítő el­járás abban áll, hogy a szénnel és kvare­homokkal kevert foszforitokat felhevítjük, mire desztilláció útján foszfort és megöm­lesztée útján szilikátokat nyerünk. Ezt az jljárást eddigelé szén- vagy elektromos kemencékben foganatosították, azonban aránylag csak kicsiny mennyiségeket ke­zdve,- amelyek kisebb ipari alkalmazá­si. tra (gyufagyártás, laboratóriumivegyi­tei Bőrkék gyártása stb.).., voltafe rtMte-va. Fel kell tételezni, hogy ez a korl&M Pf ál­talában arra vezetendő visssw^Eöjs&y a foszfor oxidációjának meggá$|j|pra mes­terfogásokhoz és kényes készülékekhez kellett folyamodni. .... .. A foszforkeniencében végbemenő reak­ciót termodynamikus szempontból vizs­gálva, amely reakció a következőképen fejezhető ki: 2Cas (P04 )2 + 6Si02 + (10—n)C = 6CaSi03 + ÍOCO + 2P2 + nC felismertük azt, hogy a reakció másodla­gos termékeiben a szabad energia meny­nyisége oly jelentékeny, hogy víehetövé teszi a syntetikus ammoniákot előállító berendezésnél kiküszöbölni a hydrogén előállítására és a savak gyártására szol­gáló szakaszokat és hogy ily módon Jajár­mas mészsavas s ennélfogvaSigein koncen­trált műtrágyát nyerhetünk. A jelen eljárás a fentebb jelzett elvék ipari hasznosítására törekszik, aitieaüyi­ben jelentékeny foszforit, kvarchomok és széntömegeket veszünk megmunkálás alá foszfor készítése céljából. A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a szén, homok és foszforitok oly ke­verékét, amelyben a szén jelentékeny túl­súlyban van, a tömegbe merülő elektró­dák segélyével oly hőmérsékletig heví­tünk, amelynél a foszforitok és a szilícium­tartalmú homok megömlik és a jnegöm­lesztetf anyag teljesen körül van véve izzószénnel. A megömlesztett foszforitok rétege fölé yeiaett .réteg meggátolja a fejlődő és alulról felfelé rajta keresztülhaladó JgSB-for oxidációját és egyben elejét ruú^feogy a foszfor sók alak járatit inna menje^ (kalcium-ezilikátok).^Jt'^&3-és fel|elé áramló foszfo^j^ é

Next

/
Thumbnails
Contents