97282. lajstromszámú szabadalom • Hosszútávú kábel

.. Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97282. SZÁM. — VLL/J. OSZTÁLY. Hosszútávú kábel. Siiddeutsclie Telephon-Apparate, Kábel- und Drahtwerke A.-G. Nürnberg:. A bejelentés napja 1928. évi február hó 6-ika. A hosszútávra szóló telefonközlekedés tovafejlesztéséhez két lényeges feladat kínálkozik, még pedig: a) az erősítőmezők kiterjesztése, 5 b) a kábelok határfrekvenciájának fel­fokozása. Az erősítőközök megnövelése esetén a teljes létesítmény működőtáva hosszabbá válhatik, még ha az egymásután követ-10 kező erősítőpontok száma változatlan ma­rad is. A határfrekvencia felfokozása ese­tén pedig, azonosnak maradó specifikus csillapulásnál, technikai nehézségek nél­kül szaporítható az erősítőpontok száma. 15 A valamely kettősvezetékbe iktatható erő­sítők számának tudvalevőleg az a körül­mény szab határt, hogy mindegyik erősítő­ponton szükség van a vezeték utánképzé­sére, amit azonban tekintettel a vezeték-20 ellenállásnak a frekvenciától függő válto­zásaira, csak egy bizonyos mérvig eszkö­zölhetünk híven. A határfrekvenciának felfokozása már most maga után vonja a vezetékellenállás ingadozásainak csökke-25 nését és ezen a réven jobb utánképezhető­séget enged meg. Mindkét útnak követése, vagyis úgy az erősítőmezők kiterjesztése, mint pedig a határfrekvenciának felfoko­zása, lehetővé teszi eszerint, hogy hosszú 80 vonalak működőtávolságát növeljük. Ha a beszélőkapcsolat hosszasága adva van, akkor a működőtáv növelése termé­szetesen egyet jelent a hossztávú létesít­ményre fordítandó költségek csökkentésé-85 vei. Ez abból következik, hogy a működő­táv növelését mindenkor azon a réven ér­hetjük el, hogy a vezeték csillapítását a rézkeresztmetszet növelésével csökkent­hetjük. A kábel- és az erősítőtechnikának jelen- 40 leg alkalmazásra kerülő eszközeivel nem érhetők el többé lényeges haladások, azon­ban a találmány lehetővé tesz ilyet egy kábelszerkezet alkalmazása révén, amely­nél a vezetők tigy vannak elrendezve, 45 liogy a fantomkapacitásnak a törzskapaci­táshoz való viszonya 1.2-nél kisebb. Ezt például egy, önmagában ismeretes kábel­szerkezet felhasználásával is elérhetjük, aminek jelentőségét azonban, az itteni két 50 feladat szempontjából, nem ismerték fel és amit ezért, a mondott értelemben még sem nem javasoltak, sem pedig nem alkal­maztak. A kérdéses kábelszerkezetnek jellegze- 55 tessége a vezetőknek egy sajátságos el­rendezése, ami abból áll, hogy a kábel két­két erét egymással összesodorjuk és négy­négy ilyen érpárt ú. n. „kettőscsillagokká" fonunk, mikor is két-két, a csillagban egy- 60 mással szembeeső pár van fantomkörökké egybekapcsolva. A kettőscsillagnak ily­kép alkotott fantomköreit másodrendű fantomkörökké is egybefoglalhatjuk. A rajz oly kábelnek keresztmetszetét 65 tünteti fel, amely ilyfajta kettőscsillagok­ból van összeállítva s ezek mindegyike négy (a, b, c, d) párból van képezve. A kötélléverés ezen módja révén sikerül a fantomkapacitásnak a törzskapacitáshoz 70 vett viszonyát 1.2-nél kisebb értékekre le­szorítanunk és evvel a föntebb mondott előnyöket elérnünk, amint ez a következő meggondolásokból is kiviláglik. A fantomkapacitásoknak elért csökken- 75

Next

/
Thumbnails
Contents