97279. lajstromszámú szabadalom • Tornaszer

.. Megjelent 1929. évi szeptember hó 2 -án . ' MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97279. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Tornaszer. Slania Béla tanár, kormánytanácsos szakfelügyelő Stockerau. A bejelentés napja 1928. évi április hó 11-ike. A találmány tornaszerre vonatkozik, amely sokkal több célra használható fel, mint az ismert tornaszerek, amelyeknél egyszerűbb, olcsóbb s jobban és könnyeb-5 ben állítható be. A tornaszer, lényegében, egymástól független két kettősállványból áll, ame­lyek a tornaszer gyors felállítását és el­rakását teszik lehetővé. A találmány ér-10 telmében, minden egyes kettősállvány oszlopai között eltolható és rögzíthető, hosszhasítékokkal ellátott keretek vannak elrendezve. A keretek hasítékai a torna­deszka élére állított ágyazására szolgál-15 nak, amely tornadeszkán, ha a tornaszer mint torna-ló (bak) kerül alkalmazásba, nyereg rögzíthető. A tornadeszka, laposan fektetve, az állványkereteken is elrendez­hető. 20 Minden egyes kettősállvány oszlopai hosszfuratokkal vannak ellátva, ame­lyekbe, ha a tornaszer mint nyújtó vagy korlát kerül alkalmazásba, az előnyösen vasból való, egy darabból álló kengyelek 25 vannak lehajlított végeikkel betolva, vagy amelyekbe állványrudak helyezhetők, ha a tornaszer magasugráshoz vagy az úgy­nevezett orosz tekejátékhoz használtatik. Az egyes állványok oszlopai, a végeiket 30 összekötő, oldható rudak segélyével me­revíthetők. A mellékelt rajz a találmány szerinti tornaszer több példaképen vett, megol­dási alakját mutatja. Az 35 1. és 2. ábrák a tornaszer távlati képeit, élére állított, a hasítékokba helyezett tornadeszkával, illetve az állványkeretek felső éleire, lapjával fektetett tornadesz­kával tüntetik fel. A 3. ábra a keret nézete, rögzítőpecek- 40 kel. A 4. és 5. ábrák a korlátnak és nyújtónak használt tornaszer távlati képei. A 6. ábra a merevítő rudat mutatja. A 7. és 8. ábrák a tornaszernek magas- 45 ugrásnál és az úgynevezett orosz teke­játéknál való felhasználását, távlati kép­ben tüntetik fel. A tornaszernek két egymástól függet­len (a) kettősállványa és minden egyes 50 állvány (b) oszlopai között eltolható és rögzíthető (c) keretei vannak (1., 2. és 3. ábrák). Mindegyik (b) állványoszlopban azonos vízszintes síkokban a (d) lyukak sora van kiképezve. Az 1—3. ábrákon lát- 55 ható, megoldási alaknál két-két szemközt fekvő (d) lyukon az (f) rögzítő pecek tol­ható keresztül, amelyen a (c) állványkeret nyugszik, amely ily módon különböző magasságban rögzíthető. Minden egyes 60 (c) állványkeret a (g) hoszhasítékkal van ellátva". A (c) állványkeretek (g) hossz­hasítékai, — ha az állványok, a keretek­kel együtt, egymással szemben vannak felállítva, — a (h) tornadeszka élre állí- 65 tott ágyazására szolgálnak. A (h) tornadeszka a (c) állványkeretek felső élére laposan is ráfektethető (2. ábra); egyetlen állványon, lejtős helyzet­ben mint futódeszka, ugródeszka és ha a 70 középrésze van az egyik állvány keretére helyezve, úgy mint hintázódeszka hasz­nálható. A tornadeszkának az élére való

Next

/
Thumbnails
Contents