97247. lajstromszámú szabadalom • Kalibrálógép

.. Megjelent 192 9. évi szeptember hó 2-án . ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97247. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Kalibrálógép. Záborszky Rezső gyárigazgató és Magyar Wolframlámpa­gyár Kremenezky János R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1928. évi május hó 11-ike. A találmány kalihrálógépre vonatkozik és célja, hogy az osztályozásnak hajszál­finomságokig menő munkáját gépi úton, önműködőlég, nagy teljesítménnyel és 5 tetszőleges pontossággal láthassuk el. A találmány szerinti gép jellemzői, alap­jában véve, a fekvő helyzetű, változtat­ható mérőnyílású kaliber, valamint az ez alatt elrendezett méretosztályok, továbbá 10 a kaliber és az osztályok között viszonyla­gos haladómozgást létesítő mű, végül a kalibernyílásnak menetközben való válto­zása és a mindenkori osztályoknak a kali­berrel való pásztázása közötti, megszabott 15 kapcsolat. Az osztályozandó cikk saját sú­lyánál fogva nyomban kihull az odavaló rekeszbe, mihelyt saját méretével meg­egyezik a kaliber változó mérőnyílása. A kalibernyílás változása és az osztályok 20 pásztázása közötti kényszerkapcsolat úgy a hamis áthullást, mint valamely hamis osztályba való jutást kizárja. A találmány szerinti gépet tetszőleges cikkek, mint pl. orsók, csövecskék, tölté-25 nyek, golyók stb., stb. kalibrálására hasz­nálhatjuk. A találmányt a rajzok nyomán írjuk le közelebbről, amelyek példaképen az elektromos izzólámpák gyártásánál elő­forduló csövek és üvegpálcikák kalibrálá-30 sára szolgáló gép néhány kiviteli alakját vázlatosan tüntetik fel. 1. rajzlap. 1. ábra magának a kalibernek alaprajza. 2. ábra az 1. ábra II—II vonala iránt 35 vett metszet. 3. ábra körpályán haladó kaliberkoszo­rus gép alaprajza. II. rajzlap. 4. ábra végtelen láncpályán haladó kalibersorozatos gép oldalnézete és részben hosszmetszete. 40 5. ábra az előbbihez tartozó alaprajz, osztályozó rekeszek nélkül. 6. ábra a 4. és 5. ábrához tartozó kereszt­metszet. III. rajzlap. 7. ábra spirális vezérgör- 45 béjű kalibrálógép keresztmetszete. 8. ábra a vezérgörbe beállítóművének nézete. 9. ábra a kalibrálógép adogatóművének oldalnézete s részben hosszmetszete. 50 Az 1. és 2. ábra szerint az (1) fix és a (2) nyílirányban eltolható pofák fogják közre a (3) mérőnyílást. A (2) pofa az (1) pofá­nak (4) toldatában, valamint az (5) heve­derekben leli vezetését. A (2) pofára van 55 erősítve a (6) rúgó, mely a két pofát egy­másnak szorítja. Az utóbbiak (7, 8) rézsútos csúszkákban érintkeznek egymás­sal. Az ily kaliber szolgáltatja az új ka­librálógép legegyszerűbb alapelemét. A 60 rézsútos csúszka helyett, a két pofa között, csuklónégyszöget, vagy egyéb kapcsolatot is alkalmazhatunk, amely a mérőirányra merőleges értelmű pofamozgatást, a pofák párhuzamosságának megtartása mellett, a 65 mérőnyílás megszabott változtatásává teszi át. A következőkben, egyszerűség kedvéért mindenütt az 1., 2. ábrabeli ka­liberszerkezetet tartjuk szem előtt. A 3. ábra szerint a vízszintes síkban, 70 körben forgó (9, 10) gyűrűk egyenletesen elosztott kaliberek sorozatát hordják. A (10) gyűrűkön (11) szemek vannak, ame­lyek a (12) tolórudakat saját hossztenge­lyük irányában vezetik. A (12) tolórudak 75 egyfelől folytonos tapintóérintkezésben

Next

/
Thumbnails
Contents