97240. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes talajmegmunkáló és telejcserélő gép

.. Megjelent 1929. évi szeptember hó 2-án. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97240. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Egyetemes talajmegmunkáló és talajcserélő gép. Varga István gazdálkodó Galambok (Zala m.). A bejelentés napja 1928. évi március hó 2-ika. A találmány szerinti mezőgazdasági gép a többtermelést van hivatva szolgálni és pedig egyrészt általában (nagy- és kis­birtokok részére) a talaj felső és alsó ré-5 legeinek eddigelé el nem ért, rendkívül hatásos, tényleges kicserélése (a függélyes rétegsorrend teljes felcserélése) által, más­részt pedig különlegesen, a kevésbé tehe­tős kisbirtokosok részére azáltal, hogy oly 10 gépet bocsát azok rendelkezésére, mely egyetlen összefüggő, kompendiózus, arány­lag olcsó alakban, sokoldalú képességénél fogva egyidejűleg igen különböző talaj­művelő munkálatokra, tehát eke, borona, 15 talajcserélő és kultivator (talajaprító és gyomirtó stb.) gyanánt egyaránt használ­ható. Ekként a különböző célokra csak egyetlen gép beszerzése válik szükségessé, sőt, ha e géphez (más célokra szolgáló és 20 csak egyoldalú használhatóságú gépeknél magában véve ismert módon) vetőgépet is csatolunk, akkor minden együtt van, amire a kisbirtokosnak a legmesszebb­menő mezőgazdasági munkálatokhoz szük-25 sége van. , Az elsősorban említett célt, vagyis a tényleges talajcserét a találmány szerint lényegében véve azzal érjük el, hogy a talajnak úgy felső rétegét, mint az alatta 30 lévő réteget talajmetsző szerszámok, cél­szerűen a találmány szerinti, alább ismer­tetendő szerszámok segélyével egymástól teljesen különválasztott, kis hasábszerű részekre aprítjuk fel és úgy a felső, mint 35 az alsó talajréteg felaprított anyagát egy­egy rézsútosan felfelé, illetve hátrafelé emelkedő vezetékbe vagy csatornába jut­tatjuk és innen lebuktatjuk, mimellett azonban a két csatorna hátsó részének irá-40 nya egymást keresztezi, úgyhogy az alul lévő réteg anyaga a másiknak föléje ke­rül és a lebuktatás után, tehát, mikor is­mét a talajra jut, a másik (eredetileg felső) réteg anyaga felett foglal helyet. Ezzel a tényleges talajcsere mechanikailag és geo- 45 metriai értelemben teljesen meg van oldva. Hogy a két egymást keresztező vezetőcsatorna egymást térbelileg ne za­varja, az egyik csatorna célszerűen két ágra oszlik és e két ág a másik csatornát 50 közrefogja. A másodsorban említett célt a találmány szerint azzal érjük el, hogy először is a talajcserélő csatornák előtt az ekéhez ha­sonló, de tökéletesített elővágó, porhanyító 55 és talajmetsző szerszámokat, előnyösen a találmány szerinti, többirányú metszést végző szerszámokat alkalmazunk, melyek célszerűen egyúttal a gaz, magas füvek stb. kilépésére, illetve elvágására is szol- 60 gálnak és melyeket a kitépett, illetve levágott fű és gaz összegyűjtésére, illetve további elvágására és felfelé, illetve hátrafelé való tovavezetésére és eltávolítására szolgáló csatorna- 65 val vagy rudazattal, illetve huzal­rendszerrel kombinálunk, végül pedig a gép hátsó részén tüskékkel, fogakkal vagy kapaszerű elemekkel ellátott hengert al­kalmazunk, mely borona-, illetve kultivá- 70 torszerű munkát végez és melyet a talál­mány szerint egyúttal a gépet előrehajtó, kapaszkodókerék gyanánt alkalmazunk, úgyhogy a többi járműkerék csak egy­szerű vezető- vagy mankókerék gyanánt 75 szolgál. A találmány szerinti gép további fontos előnye, hogy az a felsorolt sokoldalú mun­kát, különösen pedig a teljes talajcserét is aránylag kis szerkezeti szélességen be- 80

Next

/
Thumbnails
Contents