97208. lajstromszámú szabadalom • Kéziböröndbe zárt rádiókészülék

31e«-jelent 1929. évi szeptember hó 2-án. ;I AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97308. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Kézibőröndbe zárt rádiókészülék. Dr. Bayer Elemér miniszteri filmügyi előadó és Vörösváry Zoltán g-épész mérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi május hó 30-ika. A találmány tárgya kézi bőröndbe zárt rádiókészülék, melynél a vételhez szüksé­ges keretantenna, valamint a hangszóró doboz a bőröndfedélbe van beépítve, úgy-5 hogy a bőrönd felnyitása és a fedélnek kellő helyzetbe való beállítása után min­den külső vezeték alkalmazása nélkül az állomások hangszóró útján vehetők. A találmány tárgya a csatolt rajzon 10 példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a felnyitott bőrönd távlati képe, a 2. ábra az egy síkba kiterített hangszóró membrán felülnézete, a 15 3—5. ábrák pedig részletrajzok. Az (a) bőrönd leemelhető (b) fedéllel készül ós ezen fedél kerületét szegélyző perembe van látható, vagy láthatatlan mó­don a keretantenna beépítve. A (b) fedél 20 közepébe (c) hangszóródoboz van beépítve, mely levehető és egy síkba kiteríthető (d) membránnal van felszerelve. A membránt köralakú lemez képezi, melyből egy cikk ki van vágva és a kivágás mentén a le-25 mez egyik szélén (f) furatok, másik szé­lén pedig ezen furatokon átbujtatható (g) akasztógombok, kapcsok, illetve pántok vagy csavarok vannak alkalmazva. Ha a lemez két szélét a kapcsok, gombok, pán-80 tok vagy csavarok segélyével egymáshoz erősítjük, a membrán kónikus alakot vesz fel. A (b) fedél pereméhez a belső csa­varmenetekkel bíró (h) hüvely van erő­sítve és ehhez, valamint az ettől szigetel­: ten elrendezett (o) érintkezőhöz van a keretantenna két pólusa hozzákapcsolva. A bőrönd belsejében (i) vezetőfémhüvely, ez alatt pedig a (j) rúgós érintkező van megerősítve. A (h, i) hüvelyekbe a (p) tengely van behelyezve, mely a (h, i) hüve- 40 lyek között vezető érintkezést hoz létre, míg az (o, j) érintkezőket a (p) tengely belsejében, de attól szigetelten végigvonuló (r) fémrúd köti össze. A hangszóró két sarka a koncentrikusan fekvő (k, 1) érint- 45 kezőgyűrűkhöz van kapcsolva, a bőröndbe pedig ezen gyűrűkbe illeszkedő két rúgós (m) érintkezőcsáp van beszerelve. A készülék üzembe helyezése a követ­kezőképen történik: A bőrönd (b) fedelét 50 leemeljük és aztán a (p) tengely egyik végét becsavarjuk a (h) hüvelybe, másik végét pedig bedugjuk az (i) hüvelybe, mi­által a fedél álló helyzetbe került. Ebben a helyzetben az (r) rúd vége a (j) érint- 55 kezőfelületre fekszik fel, miáltal a keret­antenna pólusai bekapcsolódtak. Ugyan­ekkor a (k, 1) gyűrűk érintkeznek az (m) csúcsokkal és ez a hangszóró pólusainak bekapcsolódását hozza létre. Most a (d) 60 membránt felerősítjük a (c) hangszóró­dobozra, azután a bőröndfedél síkját a (p) tengely körül elforgatjuk a leadó állo­más irányában és így az antenna a meg­felelő helyzetet foglalja el. A különböző 65 hullámhosszakra való további beállítás most már ismert módon történik. A (c) hangszóródoboz célszerűen a (b) fedél közepén nyer elhelyezést, miáltal a (d) membrán és a fedéllemez egymás mögé 70 kerülnek. Ennek az az előnye, hogy nem­csak a membrán, hanem a dobozfedél és így a kettő közötti levegőtér is nagyobb mér­tékben veszi át a rezgéseket, miáltal a hang minden irányban terjed. A kisebb 75 felületű membrán a magasabb hangokat,

Next

/
Thumbnails
Contents