97200. lajstromszámú szabadalom • Hűtőgépekhez való forgó szárnyas dugattyús kompresszor

31egje!ent 1929). évi szeptember hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9 7200. SZÁM. — XVIII/c. OSZTÁLY. Hűtőtelepekhez való forgó szárnyas dugattyú kompressor. Ung-váry József hűtőtechnikus Budapest. A bejelentés napja 1927. évi májns hó 12-ike. Kompressziós-hütőtelepek üzeméhez mind a mai napig, amint az ismeretes, forgó dugattyúval bíró kompresszorok nem al­kalmaztatnak, dacára annak, hogy a 5 plungerdugattyúval bíró kompresszorok­kal szemben lényegesen egyszerűbb szer­kezetűek és csekélyebb előállítási költsé­gűek és dacára annak, hogy a lényegesen csekélyebb erőszükséglet következtében, 10 tetemesen csekélyebb az üzemköltségük is, mivel az eddigelé rendelkezésre álló eszközökkel nem volt lehetséges egyrészt a forgó dugattyúnak működő részeit a hengerrel szemben, másrészt pedig a kom-15 presszor szívóterét a nyomótérrel szemben megbízható módon tömíteni és mivel en­nek következtében ezen forgó dugattyú­val bíró kompresszorok hasznos teljesít­ménye valamely gazdaságos és racionális 20 üzem számára túlságosan csekély és ki nem elégítő volt. A jelen bejelentés tárgya berendezés és eljárás, melynek célja a forgó szárnyas dugattyúval bíró kompresszor működő 25 részeinek annyira tökéletes tömítését el­érni, hogy ezáltal az ily kompresszorok alkalmazásának misem álljon többé útjá­ban. A találmány számára természetesen csak oly szárnyas dugattyúval bíró kom-30 presszor jön tekintetbe, melynek dugaty­tyúja a hengerben oly módon excentriku­san van ágyazva, hogy a dugattyútest ál­landóan egy alkotó mentén érintkezik a henger futófelületével és melynek sugár-35 irányban álló, a tulajdonképen működő dugattyúkat képező szárnyai a dugaty­tyútestben sugárirányban eltolhatóan vannak ágyazva. Ily kompresszornál biztos tömítést, a ta­lálmány szerint, egyrészt egy-egy, a szár- íq nyaknak a hengerfalon csúszó szélében csuklószerűen forgathatóan ágyazott, kü­lön tömítőléc által és a dugattyútestet és a dugattyúszárnyakat oldalt elzáró, külön gyűrűlemezek által érjük el, másrészt pe- 45 dig azáltal, hogy a kompresszor kenésére szolgáló olajat a hűtőtelep kondenzátorá­nak üzemnyomásával egyenlő nagy nyo­más alatt nyomjuk be a kompresszorba, mimellett a dugattyúszárnyak és az eze- 50 ket oldalt lezáró gyűrűlemezek oly módon vannak kiképezve, hogy az ezen magas nyomás alatt álló kenőolaj nemcsak, hogy mindenütt ezek mögé juthat és ily módon a dugattyúszárnyakat sugárirányban a 55 kompresszorhenger futófelületeinek, az oldalsó gyűrűlemezeket pedig a dugaty­tyúszárnyak és az ezeket ágyazó dugaty­tyútest oldalszéleinek állandóan tömí­tően odaszorítja, hanem egyidejűleg vala- 60 mennyi más közbenső teret és hézagot, ugyanazon nyomás alatt, kitölt és ezeket azáltal ugyancsak lezárja és tömíti. A rajzon ily, a találmányt képező tö­mítőberendezésekkel ellátott kompresszor 65 van és pedig az 1. ábrán függőleges keresztmetszetben; a 2. ábrán az 1. ábra I—I vonala szerint vett függőleges hosszmetszetben; a 3. ábrán az 1. ábra II—II vonala sze- 70 rint vett metszetben; a 4. és 5. ábrán a dugattyúszárnyszólek tömítése, nagyobb léptékben, két külön­böző legkülső állásban van feltüntetve. A kompresszor az (1) vízhütőköpeny 75 által körülvett, vízszintesen elrendezett (2) hengerből áll, melynek egyik homlok­fala a kompresszordugattyú tengelyét

Next

/
Thumbnails
Contents