97170. lajstromszámú szabadalom • Egymásba dugaszolható kapcsolási elemek

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI tM^HS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97170. SZÁM. VLL/G. OSZTÁLY. Egymásba dugaszolható kapcsolási elemek. Dr. Kalmár László egyet, tanársegéd Szeged. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 15-ike. Ismeretes, hogy á rádiókészülékek ed­dig használatos kivitelénél az egyes kap­csolási elemek külön voltak elhelyezve, s rendszerint csavarok segítségével rögzítve. 5 Az egyes kapcsolási elemek egymással s a készülékben használt elektroncsövek elektródáival való kapcsolása többé-ke­vésbbé hosszú huzalok segítségével tör­tént; a kapcsolat biztosságának érdeké-10 ben célszerű volt a huzaloknak a kapcso­lási elemek sarkaihoz való forrasztása. Mindez számos hátránnyal járt. A hosszú huzalok részben káros érintkezése­ket tettek lehetővé, részben pedig a ké-15 szülékben működő, különösen a magas frekvenciával váltakozó, feszültségeknek kapacitásos vagy indukciós kiegyenlítődé­sére vezethettek; ez pedig nemcsak a használható energia csökkenését hozta 20 magával, hanem érzékenyebb alkatrészek ; megrongálódásának is oka lehetett. A bo­nyolult vezetékelhelyezések és a forrasz­tások meglassították és nehézkessé tették a készülék összeállítását; a rögzített al-25 katrészek kicserélése s ezzel a készülék­nek más rendszerű készülékké való átépí­tése körülményes volt. Már történtek kísérletek arra vonatko­zólag, hogy ezeket a hátrányokat kiküszö-30 böljék azáltal, hogy olyan kapcsolási ele­meket, amelyek rendesen együtt szerepel­nek, egyesítve állítottak elő s a készülé­kek összeállításánál az így keletkező egy­ségeket alkalmazták (mint például paral-35 lel kapcsolt nagyellenállású vezető és kon­denzátor egyesítéséből keletkező rácskom­plexumot); vagy pedig azáltal, hogy a kapcsolási elemeket rövid úton való csat­lakozásra alkalmas kivezetésekkel (hüve-40 lyekkel, dugaszokkal) látták el. Jelen találmány is az említett hátrá­nyok kiküszöbölésére törekszik a kapcso­lási elemek egy praktikus kiviteli elren­dezése útján. Vonatkozik távíró, telefon, rádió leadó, felvevő, egyenirányító, erősítő 45 stb. készülékekben használatos kapcsolási elemek oly kivitelére, melynél az illető kapcsolási elem, vagy kapcsolási ele­mek összekapcsolt csoportja, valamely használatos rendszerű elektroncsőaljazat- 50 hoz hasonló elrendezésű, rövid úton való csatlakozásra alkalmas kivezetéseknek, mint pl. dugaszoknak, hüvelyeknek stb. két vagy több rendszerével van ellátva, miáltal lehetővé válik a kapcsolási ele- 55 meknek elektroncsőfoglalattal, vagy má­sik ilymódon elrendezett kapcsolási elem­mel dugaszolás útján való összekapcso­lása a további csatlakozásoknak hasonló módon való létesítése (1. I. ábra.) A kér- 60 déses kapcsolási elem, vagy ilyenek ösz­szekápcsolt csoportja ezeken kívül szük­ség esetén további dugaszokkal, hüvelyek­kel, csavarokkal vagy más kivezetésekkel is el lehet látva. 65 Nyilvánvaló, hogy ez az elrendezés nagy mértékben csökkenti az említett hátrá­nyokat: az összekötő vezetékek majdnem kizárólag az elektroncsőfoglalatoknak egy­mással s a telepekkel való kapcsolására 70 szolgálnak, ezért alkalmas elrendezéssel rövidnek választhatók, miáltal káros zár­latok és csatolások lehetősége elkerülhető. A foglalatoknak egymással s a telepekkel való összekötésének módja a készülék rend- 75 szerétől független módon eszközölhető, úgyhogy a készülék megépítése, vagy más rendszerű készülékké való átépítése, vala­mint a megrongálódott alkatrészek kicse­rélése gyorsan és egyszerűen történhetik. 80

Next

/
Thumbnails
Contents