97168. lajstromszámú szabadalom • Nyomtatóművel bíró összeadógép

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jffifgraL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91168. SZÁM. VII/c. OSZTÁLY. Nyomtatóművel biró összeadógép. Knotz Alajos kereskedő Graz. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 28-ika. A találmány nyomtatóművel bíró ösz­szeadógépre vonatkozik és lényegében abban áll, hogy egy célszerűen többszö­rös nyomtatóművel ellátott összeadógép 5 lezárható süveggel (fedéllel vagy hason­lóval) — a beállítószerkezet és a hajtómű kivételével — le van fedve, azon célból, hogy az összeadógépet, adott esetben számlabizonyítékokat, nyugtákat szolgál-10 tató, ellenőrző szerkezet, ill. ellenőrző pénztár gyanánt is használhassuk. Az összeadógép rendes nyomtatóművé­nek a találmány szerinti kiképzése lénye­gében az író-összeadógépek szokásos pa-15 pírszalagja számára való feltekercselési henger és egy második, a betűk és a fes­tékszalag között keresztülhaladó, papír­szalag elrendezésében áll, mely az eladott árunak megfelelő felnyomással ellátva a 20 félnek kiszolgáltatható. A második papír­szalag helyett blokkcédulák (pl. paragon­blokkcédulák) behelyezésére szolgáló szer­kezet is lehet elrendezve. A pótlólagos nyomtatószerkezet az író-összeadógépek-25 nél, a betűtartó és papírnyomtatóhenger között rendelkezésre álló térben van elhe­lyezve. Az így felszerelt összeadógép — mint az az ellenőrzőpénztáraknál szoká­sos — pénzfiókkal és jelzőharanggal is le-30 het ellátva. A találmány szerinti összeadó­géppel, a legmodernebb szerkezetű ellen­őrzőpénztárakhoz hasonlóan, közbenső — és végösszegek is képezhetők, azokkal el­lentétben azonban ez még számlabizonyi-35 tékokat, nyugtákat is képes szolgáltatni egy papírszalag nyomtatott részei vagy egy blokkcédula alakjában. A rajzon a találmányt képező összeadó­gép három példaképen vett foganatosítási 40 alakban van feltüntetve. Az 1. ábra az egyszerű ellenőrzőpénztárra kiképezett öszeadógépnek az oldalné­zete, a 2. ábra a többszörös nyomtatóművel bíró, ilyrendszerű ellenőrzőpénztár hátsö 45 részeinek az oldalnézete, részben metszet ben, a 3., 4. és 5. ábrán, két nézetben és felül­nézetben, a festékszalagnak és a leszakít­ható papírszalagnak a vezetésére szolgáló £0 szerkezet van feltüntetve, nagyobb lép­tékben; a 6. és 7. ábrán a leszakítható papírszalag vezetésére szolgáló szerkezet egy kiviteli alakja van, nézetben és metszetben, fel- 55 tüntetve; a 8—10. ábrán a festékszalag vezetésére szolgáló szerkezet egy további kiképzése van, két oldalnézetben és felülnézetben, feltüntetve; a 60 11. ábra a 8. ábra 11—11 vonala szerint vett metszete; a 12. és 13. ábrán a 3—11. ábrákon feltün­tetett szerkezet helyett alkalmazható, a blokkcédulák nyomtatására szolgáló szer- 05 kezet van feltüntetve. A szokásos szerkezetű (1) összeadógép (1. ábra), mely (2) beállítóbillentyűkkel és a betűkhöz ütődő egyszerű nyomtatómű (41 )-nél ágyazott (4) tartója számára a (3) 70 hajtóemelőkarral bír, az (5) szekrényen van megerősítve, mely az elzárható (6) pénzfiókkal bír. A (7) fedél, az írógépek­nél is szokásos módon, van az (5) szek­rényre, (8)-nál, lenghetően ráhelyezve és 75 a (9) zárral elzárható. Ezen fedél az ösz­szeadógépet — a beállítószerkezet és a hajtóemelőkar kivételével — teljesen, le­fedi, úgyhogy a (17) üvegablakon keresz­tül látható nyomtatómű hozzáférhetet- 80

Next

/
Thumbnails
Contents