97142. lajstromszámú szabadalom • Eljárás melegen vulkanizált, felfujható üreges testek előállítására

Megjelent 1939. évi szeptember hó 143 -án . MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91142. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás melegen vulkanizált, felfújható üreges testek előállítására. Ehrlich Bruno tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1928. évi iebrnár hó 7-ike. Ismeretes már felfújható üreges testek­nek sík kaucsuklapokból oly módon való előállítása, hogy az egymás fölé rétegezett kaucsuklapokat az előállítandó test alak-5 jának megfelelően kiképezett csákkai egye­sítik és az ily módon kapott félterméket azután vulkanizálják. Eddigelé e fajta tárgyakat csak hidegen tudták vulkani­zálni, mert a melegen vulkanizált tárgy 10 varratai a rendeltetésszerű igénybevétel­nek nem tudtak ellentállni. Ezen hidegen vulkanizált áru előállításánál a nyers kaucsuklapok fapadosságának megszünte­tésére oly ismert hintőporokat, pl. talkum 15 használtak, melyek magasabb hőmérsék­letnél is megtartják a tapadósságot meg­szüntető tulajdonságukat. Csak újabban sikerült a melegen vulka­nizált tárgyak hegesztővarratainak szakí-20 tási szilárdságát is a rendeltetésszerű igénybevételnek megfelelő értékre emelni, még pedig azáltal, hogy a tárgyak előállí­tásánál, az eddigelé szokásos hintőporok helyett olyanokat alkalmaznak, melyek a 25 vulkanizálási hőmérsékletnél elvesztik a tapadósságot megszüntető tulajdonságu­kat. Ilyfajta melegen vulkanizált áruk elő­állításánál azonban bizonyos hátrányok 30 mutatkoztak, melyek egyrészt a gyártást drágították meg és másrészt az áru tet­szetősségét csökkentették. Mivel az új hintőszerekkel beporzott árúk a vulkani­zálási hőmérsékletnél újból tapadósak let-35 tek, a vulkanizálás közben az egyes tár­gyaknak egymással való érintkezését gon­dosan meg kellett akadályozni, nehogy összetapadhassanak. Másrészt ezeket a tárgyakat többé-kevésbbé felfújt állapot­ban kellett vulkanizálni, hogy alkotó lap- 40 jaik belső felületeinek kölcsönös érintke­zését és ezen felületeknek az érintkezésé­től eredő összeragadását meggátoljuk. A vulkanizálásnak ez a módja azonban a tárgyak eltorzulására, sőt gyakran a he- 45 gesztési varratok gyengítésére is vezetett. Végül megállapították azt is, hogy az új hintőszerekkel beporozva volt felületek a meleg vulkanizálás után sokkal kevésbbé tetszetősek az eddigelé szokásos hintőpo- 50 rokkal szemben, pl. talkummal előállított, melegen vulkanizált gyártmányoknál. A találmány felfújható, üreges tes­teknek, nyerskaucsuklapokból, hegesztő csákózás útján történő előállításánál a 55 fenti hátrányok kiküszöbölését célozza és lényege abban van, hogy az előállítási el­járás folyamán legalább két különböző fajtájú hintőport használunk a felületek tapadósságának megszüntetésére és hogy 60 a készre csákózott árut melegen vulkani­záljuk. Az eljárás egyik megvalósítási módjá­nál a nyers kaucsuklapokat először az új hintőszerek egyikével porozzuk be és eb- 65 ben az állapotban vetjük alá a hegesztő csákózásnak. A hegesztési művelet befeje­zése után, de a vulkanizálás előtt, a nyers árut már most a vulkanizálási hőmérsék­letnél a tapadósságot megszüntető tulaj- 70 donságát el nem veszítő, régebbi hintőpo­rok, pl. talkummal, belül és kívül beporoz­zuk és azután a tárgyat, fel nem fújt álla­potban, a szokásos módon, melegen vulka­nizáljuk. A kicsákozott nyersáru belső fe- 75 Ihleteinek beporzása, pl. a talkum befu­vatásával foganatosítható. Nem látszott kizártnak, hogy a kau-

Next

/
Thumbnails
Contents