97139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cukorlevek és hasonló folyadékok tisztítására

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97139. SZÁM. — IY/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés cukorlevek és hasonló folyadékok tisztítására. The Dorr Co. New-York. A bejelentés napja 1928. évi junius hó 18-ika. A találmány cukor gyártására, különö­sen pedig a cukorlevek kezelésénél elő­forduló egyik műveletnek, nevezetesen a telítésnek önműködő szabályozására vo-5 natkozik. A cukornak répából való kiter­melésére szolgáló szokásos eljárásnál, — mely kitermelésre a találmány különösen alkalmazható, — a cukorlevet a tisztát­lanságok eltávolítása céljából mésszel és 10 ezt követőleg szénsavval való kezelés ré­vén elkülönítő és tisztító műveletnek ve­tik alá. Ez a tisztítás általában véve ada­gonként történik, főleg ama szükségesség okából, hogy a szénsavval való kezelés 15 akkor fejezendő be, amidőn a lé bizonyos meghatározott alkalitást ért el, amelyhez képest tudvalevőleg minden felfelé vagy lefelé való ingadozás a későbbiekben egy­aránt hátrányos. 20 A találmány célja főleg oly önműködő szabályozásról gondoskodni, mely lehetővé teszi azt, hogy a cukorlé tisztítását foly­tonos módon foganatosítsuk és a tisztított levet az alkalitás szükséges határain be-25 lül tartsuk. Ezen célból a tisztított lé ai­kalitását a berendezésből való kiömlése alkalmával állandóan meg kell állapítani. Ez eredményesen vihető keresztül ama felfedezés alapján, hogy a tisztított cukor-30 lénél azon alkalitási körzeten belül, mely a betartandó tisztítási határokat foglalja magában, a lé alkalitása a lének villamos ellenállásával arányos. Ehhez képest a szabályozást oly elektródák segélyével fo-35 ganatosítjuk, melyek a lefolyó lé vagy egy részének pályájában vannak elren­dezve és oly berendezésekkel ellátva, me­lyeket az ellenállásban beálló változások vezérelnek és melyek arra szolgálnak, 40 hogy a tisztítószerek egyikének és pedig az alkalitást befolyásoló szernek hozzáve­zetését szabályozzák. E szerek vagy re­agensek rendszerint a mésztej (vagy a melasz tisztításánál a kalciumsaccharát) és a szénsav, az előbbi az alkalitást, az 45 utóbbi pedig az aciditást fokozza. A sza­bályozást célszerűen a szénsav hozzáveze­tésre alkalmazzuk. A cukorlé szokásos elválasztásánál előbb meszet vezetünk hozzá és annak egy 50 csekély része a cukorlében oly telített oldat képződése mellett oldódik, amely­ben bizonyos mészfölösleg suspensióban marad; azt találtuk, hogy a szénsavgáz egészében vagy jórészt reakcióba lép az 55 oldatban levő mésszel. Mihelyt bizonyos meghatározott mészmennyiség ezen re­akció folytán az oldatból kiválik, ismét mész oldódik fel abból a feleslegből, mely suspensióban van, úgyhogy a széndioxid- 60 dal való kezelés közben a mész állandóan oldatba lép és pedig ugyanakkor, mikor a gázzal való reakció az oldatból meszet távolít el. Azt találtuk továbbá, hogy a suspendált mésznek nincsen ugyanolyan 65 hatása a lé villamos ellenállására, mint amilyent a feloldott mész fejt ki. Hogy tehát a lé végső alkalitása tekintetében helyes adatra tegyünk szert, mely lének lényegesen kevesebb meszet kell tartal- 70 maznia, mint amennyi a telítéshez szük­séges, evégből az elektródákat nem sza­bad a reakciózónában elrendezni, ahol suspendált mész van jelen, hanem az elek­tródáknak attól kellő távolságban kell 75 lenniök, úgyhogy a mésznek, mielőtt még a mérést foganatosítjuk, elegendő ideje le­gyen arra, hogy teljesen oldatba men­jen át. Ezután a tisztított levet a suspendált 80

Next

/
Thumbnails
Contents