97088. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gázoknak adszorbeálására és szárítására, különösen a hűtőtechnika céljaira

Meg-jelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLY) X^g® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91088. SZÁM. — H/e. (XVIII/c.) OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gázoknak adsorbeálására és szárítására különösen a hűtőtechnika céljaira. Ges. für Indastrieg-asverwertimg* m. b. H. Berlin-Britz ezelőtt Studien-Gesellschaft für Gas-Industrie m. b. H. Berlin-Britz. A bejelentés napja 1927. évi november hó 19-ike. A hűtőtechnikában ismert a faszénnek, gázoknak, pl. levegőnek elnyelésére szol­gáló felhasználása, amely gázok a csepp­folyós gázok szállító edényeinek vakuu-5 mában visszamaradnak. A faszén azonban égethető anyag, mely könnyen oxydáló­dik és ennélfogva veszélyes. Azonkívül a szén elnyelő képessége, pl. az aktiv fa­gyasztott kovasavhoz képest rendkívül 10 csekély. Megállapították azt is, hogy az elnyelőképesség csökkenő hőmérséklet mellett, +0°-tól számítva, lényegesen nö­vekedik. Kísérletek alapján megállapították, 15 hogy bizonyos fagyaiékok (Gele), csepp­folyós gázok, pl. levegő, oxygén stb. forr­pont alatti hőmérsékleténél általában lé­nyegesen magasabb adsorbeáló képesség­gel bírnak, mint ugyanoly mennyiségű fa-20 szén, tehát cseppfolyós gázok szállítására előállított vákuumoknál sokkal kisebb te­rületet foglalnak el, mint a faszén. Azon­kívül a fagyalék, pl. kovasavfagyalék elégethetetlen, tehát magas hőmérsékletek-25 nél kiizzítható. Aktiv kovasavfagyalék felhasználása azért a legbiztosabb szere ily szállítási edé­nyek használatára. Mindenek előtt az az előnye, hogyha valamely, az elégetésre 30 igen előnyös anyaggal, pl. oxygéngázzal közvetlen vagy közvetett érintkezésbe hozzuk, teljesen közömbös és veszélytelen és faszén használata esetén előforduló rob­banások teljesen ki vannak zárva. 35 Kísérletek kimutatták, hogy pl. szénsav­nak bevezetése által, vízüvegben kivált kovasavfagyalék állapotában — 183° hő­mérséklet mellett, — ami az oxygén forr­pontja, 50%-kal nagyobb elnyelési képes­séget mutat fel, mint ugyanakkora meny- 40 nyiségű faszén. Fagyaiékok felhasználása által eszerint gázok elnyelésére szolgáló eljárást ka­punk, mely különösen a hűtőtechnika cél­jait szolgálja és amely különösen cseppfo- 45 lyós gázok tartányai részére szükséges vá­kuum előállítására használható fel. A találmány értelmében a fagyalék arra is használható, hogy nagy elnyelő képes­sége folytán gázokat, alacsony hőmérsék- 50 let és csekély nyomás mellett absorbeálás útján gyűjtsünk, hogy a gázokat utóbb a fagyaléknak a null-ponton túl való mele­gítése által egyenlő vagy lényegesen foko­zott nyomás mellett, hasznosítsuk. 55 Ez a módszer, pl. keresztülvihető nyo­mógázoknak cseppfolyós halmazállapotuk­ból való fejlesztésénél. Ha oly nyomógázokat akarunk felhasz­nálni, melyeket cseppfolyós gázok páro- 60 logtatásából kapunk, úgy, mint ismert, az elgázosításnál lényeges hidegmennyiség válik szabaddá, amelyet közvetlenül vagy közvetve a nyomótartályban elhelyezett fagyalékba vihetünk át. Az üzemszünet — 65 ha nyomógázokra nincsen többé szükség, — arra használható fel, hogy a természetes elgázosítás által feltétlenül keletkező kis gőzmennyiségeket a fagyalék előzetes, erős lehűtése mellett abban rögzítsük, oly 70 módon, hogy a folyadéknak a tartányban való elkerülhetetlen elgázosítása által ne

Next

/
Thumbnails
Contents