97068. lajstromszámú szabadalom • Égési térrel ellátott dugattyú égési erőgépekhez

Meg-jelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 97068. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Égési térrel ellátott dugattyú égési erőgépekhez. Ceskomoravska-Kolben A.-G. Prága. Pótszabadalom a 94963. számú tőrzsabadalomhoz. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 9-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1926. évi julius hó 15-ike. A találmány a 94963. sz. törzsszabada­lomban védett, égési erőgépekhez való, égési térrel ellátott dugattyú további ki­képzésére vonatkozik. A találmány célja 5 az, hogy a henger munkaterével ellenkező oldalon lévő dugattyúrész sajátos kikép­zése révén rendkívül csekély súlyú és emellett nagyszilárdságú dugattyúra te­gyünk szert. Ezt a találmány szerint az-10 zal érjük el, hogy a henger munkaterével ellenkező oldalon lévő dugattyúrészt egy darabból álló test alkotja, melynek feneke a dugattyúban elrendezett égési teret el­záró fallá van kiképezve. 15 A mellékelt rajz 1. és 2. ábráin a talál­mány szerinti dugattyúnak példaképem íoganatosítási alakja hosszmetszetben, il­letve felülnézetben van feltüntetve. A dugattyú a törzsszabadalom szerint 20 L-lel jelölt hossza mentén két (1, 2) részre van osztva. A henger munkatere felé eső (1) dugattyú rész a törzsszabadalom értel­mében kissúlyú üreges test gyanánt van kiképezve. (3, 4, 5) és (8) ezen üreges test 25 határfalai, melyeket a sugárirányú (10) bordák rendszere merevít. Az (1, 2) du­gattyúrészek (11) csavarok segélyével van­nak egymással összekötve, melyeknek (16) fejei az (1) dugattyúrész (17) mélyedései-30 ben vannak elhelyezve és melyeknek (18) csavaranyái a megfeszített állapotban (19) sasszegek révén vannak rögzítve. A du­gattyúban elrendezett (6) égési tér a du­gattyú ketté osztása folytán két (6', 6") fél­ből áll. A (6') fél az (1) dugattyúrész vá- 35 jata révén van létesítve és az a (4) falrész körülzárta (7) nyílással közlekedik, mely a dugattyúnak az égési erőgép hengerébe behelyezett állapotában a henger munka­terébe torkol. 40 A henger munkaterével ellenkező olda­lon lévő (2) dugattyúrészt a találmány szerint egy darabból álló test alkotja, melynek (40) feneke a dugattyúban elren­dezett (6) égési teret elzáró (41) fallá van 45 kiképezve. A (40) fenék a (42) mélyedéssel van ellátva, mely a (6) égési térnek alsó (6") részét alkotja. A (2) dugattyúrész (40) fenekében gyűrűalakú (45) vájat van kiképezve, mellyel az (1) dugattyúrész rá- 50 helyezett állapotában ezen dugattyúrész nek gyűrűalakú (46) karimája kapcsoló­dik. A (9) dugattyúgyűrűk részint az (1) dugattyúrészben, részint pedig a (2) du­gattyúrészben vannak elrendezve. 55 A dugattyúnak fent leírt szerkezeti ki­képzése folytán az égési tér létesítéséhez és elzárásához nincs többé szükség külön be­tétekre és így a találmány szerinti du­gattyú különösen egyszerű szerkezeténél 60 és olcsó előállíthatóságánál fogva tűnik ki. Ezenkívül e dugattyúnál csak egyet­len elválasztó hézag van, ami az égési tér tömítését lényegében megkönnyíti. Végül a (2) dugattyúrésznek egy darabból való 65 kiképzése folytán a dugattyú összsúlya lé-

Next

/
Thumbnails
Contents