97032. lajstromszámú szabadalom • Készülék matringok előállítására

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97033. SZÁM. — I/h. OSZTÁLY. Készülék matringok előállítására. Zanchi Attilio gyárigazgató Seveso-Sampietro. Pótszabadalom a 94686. számú szabadalomhoz, melynek bejelentési napja 1927. évi február hó 25-ike. Magyarországi elsőbbsége 1927. évi január hó 31-ike. A találmány tárgya a 94.686. számú sza­badalommal védett nyolcasalakú matrin­gok előállítására szolgáló készülékre vo­natkozik. 5 A találmány tárgyának példaképem fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve. Az 1. és 2. ábrák ezen kiviteli alakot elől­illetve oldalnézetben szemléltetik. A 10 3. ábrán a készülék módosított fogana­tosítási alakjának egy része elölnézetben látható. A 4. ábra a fonalvezetőt részben oldal­nézetben és részben hosszmetszetben szem-15 lélteti. A matring előállítására szolgáló készü­lék szerkezeti kiképzése és működési módja a következő: A készülék lényege abban van, hogy (1) 20 fonalvezető gyanánt szolgáló rúd nyolcas­alakú pályát (lemniskátát) ír le a (3) matringtartónak (2, 2') rúdja körül. Mi­helyt a matringnak egy menete készen van, a matringtartó önmagával párhuza-25 mosan egy fonal vastagságával meg­egyező mértékben eltolódik és szabaddá teszi a következő menet képzéséhez szük­séges teret, ahol már most a következő menet felrakása történik. 30 A nyolcasalakú pálya megvalósítása azon a tényen alapszik, hogy oly (4) rúd­nak (3. ábra) bizonyos pontjai, melyet egyik végén (5) forgattyú mozgat és mely helytálló tengely körül lengő vezetékben 35 csúszik, nyolcasalakú görbét írnak le. E pontok közül az a pont ír le két, egymás­sal pontosan megegyező részből álló nyol­cast, melynek a forgattyú csapjától való távolsága a helytálló tengely körül lengő vezetéknek a forgattyú forgástengelyétől 40 való távolságával egyenlő. Ehhez képest a (6) fonalvezetőt kis (7) szögalakú rész segélyével az imént említett ponton erősít­jük meg. Az a vezeték, melyben a (4) rúd csúszik, három görgő alkotta rendszerből 45 áll, mely görgők a háromszögalakú (8) le­mezen vannak elrendezve, mely a maga síkjára merőleges, helytálló csap körül lengethető. Az ekként elért nyolcasnak nagytengelye a forgattyú csapja által le- 50 írt kör átmérőjével egyenlő. A forgattyú­nak és ezzel az egész gépnek méretei tehát az előállítandó matring méreteitől függe­nek. Kis matringok céljaira a gép nem lesz 55 nagy térigényü s ily esetben az imént a 3. ábra kapcsán leírt foganatosítási alak alkalmazható. Ha azonban a matring tete­mes méretekkel (pl. 50 cm és ennél na­gyobb hosszúsággal) készítendő, akkor a 60 gép az imént leírt alakjában túlságosan nagy teret igényelne és a gyakorlati ki­vitelre alkalmatlan volna, tekintettel arra, hogy számos gépet egyetlen munkásnak kell szemmel tartania. E hátrányt az 1. és 65 2. ábrák szerinti foganatosítási alakkal küszöböljük ki. E foganatosítási alak sze­rint aránylag kis tér igényű gép segélyé­vel oly matringokra tehettünk szert, me­lyeknek nagytengelye a forgattyúkör át- 70 mérőjének kétszeresével egyenlő. A (9) forgattyúval, az előbbi foganato sítási alakhoz hasonlóan, (10) rúd van csuklósan összekötve, mely a (11) vezeték­ben csúszik. E vezeték a feltüntetett pél- 75 dában szelence alakjában van kiképezve és a (12) oszlop felső végén lengethetően van elrendezve. Azonban az (1) vonal-

Next

/
Thumbnails
Contents