96996. lajstromszámú szabadalom • Váltómű három közegvezeték egymásközti közlekedő útjának irányítására

Megjelent 1929. évi szeptember hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI . SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96996. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Váltómű három közegvezeték egymásközti közlekedó'útjának irányítására. Teudloff-Dittrich armatúra-, szivattyú- és gépgyár r.-t. gyáros cég' Budapest—Kispest. A bejelentés napja 1928. évi április hó 5-ike. Az efféle berendezésekhez eddig több, sokjáratú csapra, vagy pedig egyszerű csapok egész sorozatára volt szükség s nagyszámú kapcsolás is kellett, ami 5 körülményes és drága volt, amellett, bo­nyodalmasságánál fogva, csakhamar át­tekinthetetlenné vált. A találmány célja, hogy mindeme hátrányokat kiküszöbölje. Az új váltóművet mindenütt használ-0 hatjuk, ahol két, lényegileg maradandó értelemben szállító, víz, stb. vezetéket, olyan harmadik vezetékkel kell össze­kötnünk, ameljmek tetszőlegesen oda vagy vissza kell szállítania, vagyis áltaiá-5 ban mindannyiszor, valahányszor arról van szó, hogy két vezeték közül, felváltva, bármelyiket valamely azonos harmadik­kal kapcsolatba hozhassunk. A rajzok, az új váltómű kiviteli példá­) ját, szivattyús locsolóautón való, egyik alkalmazásban tüntetik fel. Az 1. ábra a váltóműnek, némely egyéb be­rendezési résszel egyetemben vett, oldal nézete, míg a 2. ábra a tulajdonképeni váltóműnek, részben metszett, alaprajza, a 3. ábra az előbbihea tartozó keresztmet­szet. Az (1, 2) és (3, 4) átmenővezetékeket áthidalja az (5, 6) összekötővezeték, amely­hez a (7) szárnyvezeték csatlakozik. Az (1) rész a (8) turboszivattyúnak nyomóoldalá­hoz, (3) pedig annak szívóoldalához csat­lakozik, míg a (7) vezeték a (9) víztar­tályba visz. Főfeladatunk, hogy — amint nyilak jelzik — a (9) tartályt, ugyanavval a (8) szivattyúval meg is tölthessük és M is üríthessük. Evégből az (5, 6, 7) vezetékek csatlakozóhelyén, az önmagában ismere- 40 tes (10) sarokcsap van elrendezve, még pedig úgy, hogy a (11) forgó egyetlen (12) oldalnyílása, adott állásban, az (5, 6) össze­kötővezetékbe megy át, (13) forgásten­gelymenti áttörése azonban, állandóan, a 45 (7) csatlakozóvezetékbe nyílik. A csapház­nak, az (5, 6) összekötővezetékbe vivő, két nyílása között, mindkét felől legalább is a csapforgó oldalnyílását átfedő, (14—15) vak felülete van. A (2, 4) csővégek to- 50 vábbá, a tüzoltószerelvényeknél szokásos, gyorskapcsolókra vannak berendezve, úgyhogy pillanatnyilag akár vakkarimás elzárást, akár tömlőcsatlakozást létesít­hetünk bármelyiken. 55 Már most, ha a (11) forgót a (16) csap­kulcsnál fogva, kellőleg elforgatjuk és a (2, 4) csővégeket szükség szerint kezeljük, akkor például következőleg irányíthatjuk a víznek, rövidség okáért csupán számok- 60 kai jelzett közleke&őútját: a) A (2, 4) csővégek lezárva, a (12) csap­nyílás rajz szerinti állásban = = 9, 7, 13, 12, 5, 1, 8. b) A (2, 4) csővégek zárva, a (12) csap- 65 nyílás 180°-kai átfordítva. — - 9, 7, 13, 12, 6, 3, 1, 8. Mindkét esetben a szivattyút, pl. indí­táshoz, megtolthetjük a tartály vizével.

Next

/
Thumbnails
Contents