96982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés textilszálaknak,főleg műselyemnek matringalakban való utókezelésére

Megjelent 1939. évi szeptember li<> l(>-án. MAGYAR KIRÁLYI Ji^gKL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96982. SZÁM. — XIYa/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés textilszálaknak, főleg műselyemnek matringalakban való utókezelésére. The Nuere Art-Silk Co. Ltd. Sutten-Oak <IIalens/m. Lancashire), mint Sindl Ottó mérnök jog-utódja Breslau. A bejelentés napja 1928. évi iebruár hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1927. évi február hó 5-ike. Mint ismeretes, a műselyem előállítá­sára szolgáló eljárásoknál, melyeknél az utókezelés matringalakban történik, a selymet különböző műveleteknek, neveze-5 tesen: mosásnak, szárításnak és feszítés­nek, illetve különböző fürdőkkel való ke­zelésnek vetik alá annak kénmentesítése, fehérítése stb. céljából. A kezelendő mat­rjngoknak egyik géptől vagy készüléktől ) a másikhoz való szállítása rendszerint ru­dakon történik, melyek több matring fel­vételére alkalmasak. Az egyes rudakat azonban, a rajtuk lévő matringokkal, min­dig egyenkint viszik a különböző gépek­- hez, amikor is könnyen előfordul, hogy a szálasanyag, a sok manipuláció folytán, mechanikailag megsérül. A jelen találmány már most oly eljá­rásra vonatkozik, mely szerint ezek a manipulációk egyszerűsbíttetnek és ezzel a megsérülés lehetősége a legkisebb mér­tékre korlátoztatok. A jelen eljárásnál ugyanis az említett rudakat alkalmas anyagból való keretekre vagy keretekbe függesztjük és ezen kere­teket azután keresztülvezetjük az egyes gépeken és készülékeken, melyek az utó­kezelésre szolgálnak, mimellett e gépek és készülékek a keretek felvételére különle­ges módon vannak berendezve- A keretek­nek az egyes gépektől és készülékektől a másikhoz való szállítása és ezeken belül való továbbítása kézzel vagy mechanikus továbbítóberendezésekkel történhetik. A mellékelt rajz oldal- és felülnézetben 35 a találmánynak megfelelő keret-elrende­zésnek egy foganatosítási példáját mu­tatja. A keretnek (2) rudak útján egymással összekötött (1) ágyazópofái (3) kivágások- 40 kai vannak ellátva, az utánkezelendő (5) textilszálmatringok (4) tartórúdjainak el­mozdulhatatlanul való ágyazására. Lent az (5) matringok (6) rudakkal vannak megterhelve, melyek a (4) rudaknak meg- 45 felelően lehetnek alkotva. A keretek célszerűen műgyantából, ille­tőleg műgyanta- és rostanyagok keveré­keiből, vagy műgyantabevonattal bíró fémvázból állanak. 50 Szabadalmi igények: 1. Eljárás textilszálaknak, főleg műse­lyemnek, matringalakban való utóke­zelésére, azáltal jellemezve, hogy a ke­zelendő textilszál- illetve fonálmatrin- 55 sokat tartó rudakat, alkalmas, nagy számban, keretekre vagy keretekbe függesztjük és ezeket a kereteket az esetleg külön e célra berendezett gé-

Next

/
Thumbnails
Contents