96979. lajstromszámú szabadalom • Növényvédő lemez

Megjelent 1929. évi szeptember li<> l(> -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96979. SZÁM. — X/g. OSZTÁLY. Növényvédő lemez. Presspan- & Isolationsmaterialien- Werke fttr Elektro­technik vorm. II, Weidmann A.-G. Rapperswil. Pótszabadalom a 95036. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1927. évi márdius hó 2-ika. Svájci elsőbbsége 1927. évi február hó 1-je. A találmány a 95036. számú törzsszaba­dalomban védett növényvédőlemez további kiképzésére vonatkozik. A törzsszabada­lomban leírt növényvédőlemezek a növé-5 nyek átbocsátására egy vagy több, minden oldalról zárt, kör- vagy hasítékallakú nyí­lással vannak ellátva, miért is az egyszer elhelyezett lemezek nagyobb, bokor- vagy faszerű növények esetén többé el nem tá-10 volíthatók anélkül, hogy a lemezt fel ne vágnók, vagy az illető növényt meg ne sértenők. Több szempontból kívánatos azonban, hogy a lemezeket időnként, pl. a kedvezőtlen évszakok tartamára eltávolít-15 suk, nehogy azokat szükségtelenül eltulaj­donításnak és az időjárási befolyások okozta elpusztulásnak tegyük ki. Ezenkívül soros ültetvényeknél kívánatos az, hogy a leme­zeket ne csupán könnyen távolíthassuk el, 20 hanem hogy a védőlemezek segélyével az egyes növénysorok közötti egész szabad teret befödjük. Mindezt már most a talál­mány szerint azzal érjük el, hogy a lemez alaprajzának derékszögű négyszögű alakja 25 mellett a lemez felülete a lefelé hajlított hosszszéltől kiindulva a növénysorok hossz­tengelye felé lejtősödik, mimellett a lemez­szélesség akként van megszabva, hogy a le­mezek az egyes növénysorok közötti egész 30 szabad teret lefödik. A mellékelt rajz 1—4. ábráin a talál­mány tárgyának különböző foganatosítási példái távlati nézetben vannak feltüntetve. Az 55 1. ábra szerinti első foganatosítási alak­nál a (k) lemezek, melyeknek alaprajza derékszögű négyszögalakú, lefelé hajlí­tott hossz-szélétől kiindulva mindkét oldal felől a növénysor hossztengelye felé lejtő­södnek, mimellett a lemezek akként van- 40 nak elhelyezve, hogy azok keskenyebb ol­daluknál fogva a szomszédos lemezeket át­lapolják. Ily módon az egész növénysor mentén a talaj fölött minden oldalon zárt teret érünk el, mimellett a növénysor mind- 45 két végén szabadon maradt nyílásokat föld­del zárhatjuk el. A (k) lemezek, a lefelé hajlított szélükkel ellenkező hosszoldalu­kon hasítékszerű (1) nyílásokkal vannak ellátva és a lemezek nyílásai, valamint kes- 50 kenyebb oldalai között lévő lemezszélsávok egymást két-két lemez között kölcsönösen és váltakozva átlapolják, amivel teljes el­zárást és mindenekelőtt a lemezeknek erős szél által való megemelése elleni teljes biz- 55 tonságot érünk el. Az 1. ábra szerinti fo­ganatosítási alak a lemezeknek csak oly so­ros ültetvényeknél való alkalmazását teszi lehetővé, melyeknél' a sortávolság a lemez­szélesség kétszeresével egyenlő. A 60 2. ábra az elhelyezés oly módját szem­lélteti. melynél az 1. ábra szerinti lemezek­kel megegyező védőlemezek a lemezszé­lességgel egyenlő sortávolságú soros ültet­vényeknél alkalmazhatók azáltal, hogy 65 mindig az egyik lemeznek lefelé hajlí­tott széle a vele párhuzamosan fekvő le­meznek hasítékokkal ellátott hossz-széléhez szorul, ahol is a szomszédos lemezek kes­kenyebb oldalai egymást szintén átlapol- 70 ják. Itt az (1) nyílások szintén a növények átbocsátására szolgálnak, amelyekhez a le­mezek, éppen úgy, mint az 1. ábra sze­rinti elhelyezési módnál, a lejtős lemez-

Next

/
Thumbnails
Contents