96946. lajstromszámú szabadalom • Töltőszerkezet különösen cellulózfőzőkhöz

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96946. SZÁM. — Xin/a. OSZTÁLY. Töltőszerkezet, különösen cellulózfőzőkhöz. Huntemüller Carl igazgató Weissenborii >i' A bejelentés napja 1927. évi december hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi május hó 11-ikb. A cellulózíőzőkbe behelyezendő, főzendő anyag, vagyis aprított fa mennyiségének fokozására javaslatba hoztak már oly töltőszerkezeteket, melyeket a töltés cél­• jából a cellulózfőzőre ráhelyeznek és a töltés megtörténtével ismét levesznek. E töltőszerkezetnél elérik ugyan a kívánt hatást és ezzel egyúttal gőz- és lúgmegta­karítást, e szerkezetek azonban nagy sú-3 lyuk és nagy méreteik folytán nehezen kezelhetők, továbbá nagy az energiaszük­ségletük és részben igen érzékeny alkat­részeik nagy száma folytán gyakran szo­rulnak javításra, miért is az eddigi szer 5 kezeteknél az üzemköltségek rendkívül nagyok. A találmány szerinti szerkezetnél e hátrányokat az említett előnyök megtar­tása mellett teljesen elkerüljük. Az eddigi 0 szerkezetekkel szemben, melyek egyéb­ként térfogó kiképzésük folytán nem is alkalmazhatók minden üzemben, a talál­mány szerinti töltőszerkezet csekély tér­igényével, egyszerű kiképzésével és keze-5 lésével, továbbá kis erőszükségletével és olcsóságával tűnik ki. A találmány sze­rinti töltőszerkezet főjellemzője a főzőké­szülék nyakrészébe behelyezhető légcsa­var alkalmazásában áll, melynek függé­!0 lyes tengelye a töltőszerkezet állványá­ban van ágyazva és elektrómótorral áll hajtási kapcsolatban. A mellékelt rajz a találmány szerinti szerkezetet részben nézetben és részben 55 metszetben, a főzőkészülék nyakrészébe helyezett állapotában, vagyis munkahely­zetében szemlélteti. Az (1) állványban, mely szögvasakból álló (2) gyűrű segélyével a (3) főzőkészü-40 lék búvónyílására helyezhető rá és ezen állapotban a főzőkészülék (4) nyakrészébe nyúl be, a célszerűen háromszárnyú (5) légcsavar van ágyazva. E csavarnak függélyes (6) tengelye a (7) csapágyak­ban van elrendezve, melyek az (1) áll- 45 vány (8) harántrészein vannak megerő­sítve. A (6) tengely közvetlenül a (9) elektrómótor tengelyével van kapcsolva, mely elektrómótor (10) lábainál fogva az (1) állvány fölött levő (11) töltő vagy 50 adagoló tölcsér belsejében van elhelyezve. A (11) tölcsér fölött az aprított fát tar­talmazó (12) siló kibocsátó vége látható, melynek nyílása a (13) kézikerék segélyé­vel működtetendő (14) tolattyúval nyit- 55 ható és zárható. Ha a (3) főzőkészüléket meg akarjuk töl­teni, akkor a leírt szerkezetet a rajzon látható heyzetbe hozzuk, ami az egész szerkezet aránylag kis súlya folytán két 60 kezelőszemély részéről is néhány perc. alatt foganatosítható. Ha már most a (9) mótor megindítása után a (14) tolattyút nyitjuk, akkor a (12) siló nyílásából le­zuhanó anyag az (5) légcsavarra hull, 65 mely nagy fordulatszámmal forogván, az anyagot széthajítja. Ekkor az adagolt anyag részecskéi nagy erővel röpíttetnek lefelé, a főzőkészülék belsejébe. Itt a ré­szecskék, mint a megfigyelések mutatták, 70 kivétel nélkül lapos oldalukra fekszenek és úgyszólván oly helyet keresnek ki ma­guknak, ahol a főzőkészülékben előidé­zett erőteljes légmozgás ellen meg van­nak védve. Az anyagrészecskék e helye- 75 ket, melyeken azok a légárammal szem­ben ellenállni képesek, a tapasztalat sze­rint igen gyorsan érik el és foglalják el. Az (1) állvány az alsó (8) harántrésznél fogva oly mélyen nyúlik le a (3) főzőké- 80

Next

/
Thumbnails
Contents