96940. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lyukacsos vagy cellás cementkeveréknek vagy hasonló anyagnak előállítására

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI JBEffi&gK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96940. SZÁM. — XVII/d. OSZTÁLY. Eljárás lyukacsos vagy cellás cementkeveréknek vagy hasonló anyagnak előállítására. Aerocrete (Forei^n) Limited London és Ni col Chalmers igazg-ató London. A bejelentés napja 1928. évi április hó 28-ika. Nagybritánniai elsőbbsége 1927. évi április hó 28-ika. Jelen találmány lyukacsos vagy cellás cementkeveréknek és hasonló anyagnak előállítására szolgáló, oly fajta eljárásra vonatkozik, mely szerint porított alumi-5 ninmot vagy horganyt, vagy pedig mind­két fémnek porát aránylag csekély súly­arányban portlandcementtel vagy hasonló cementtel (az alábbiakban általában csak „cement"-ről beszélünk) keverjük oly cél 10 bői, hogy a keverékhez víznek való hozzá­adása által gázokat fejlesszünk, melyek arra szolgálnak, hogy a nedves keveréket átjárják, megdnzzasszák és ily módon cel lás vagy lyukacsos anyagkeveréket adja 15 nak, mit az alábbiakban cementkeverék nek fogunk nevezni. Gyakorlati kísérle­teink közben azt tapasztaltuk, hogy az ily módon készült, nedves és lyukacsos ce­mentkeveréknek az a törekvése, hogy a 20 feldolgozás vagy megszilárdulás előtt vagy közben összehúzódjék vagy összezsu­gorodjék, különöskép akkor, amidőn több réteget rakunk a héjazásba, így pl. midőn rétegeket rakunk alapzatokra, hogy fala-25 kat húzzunk, vagy midőn folytonos réte gezés közben egyik réteget a másikra rak­juk, mielőtt az alsó réteg még megülepe­dett vagy megszilárdult volna. Az alsó ré­tegnek vagy rétegeknek ez az összehúzása 30 vagy összezsugorodása nyilvánvalólag on­nan származik, hogy a bennük levő gáz­buborékok felpattannak, minthogy a bu borékok burkai nem elég erősek vagy ru, galmasak arra, hogy a lyukacsos cement. 35 keverék fölébe helyezett, nedves rétegé nek súlyából származó nyomásnak ellent álljanak. Ez a körülmény, miként meg­állapítottuk, igen jelentős hátrány, mint­hogy megakadályozza, hogy építményeket lyukacsos cementkeverékből gyorsan fel- 40 építsünk, azonfelül bizonytalanná teszi 8 cementkeveréknek egyenletes leülepedé­sét vagy megszilárdulását, továbbá lehe­tetlenné teszi, hogy pontos méretű falat vagy más építményt létesítsünk. A ce- 4,5 mentnek és porított alumíniumnak vagy horganynak vagy e két fém porának né­hány, ismert keverékét használva, még azt a hátrányt is tapasztaljuk, hogy az említett cementnek és porított fémnek szá- 50 raz keveréke, még abban az esetben is, ha azokat tökéletesen kevertük egymással össze, nem tartható számbavehető liuza mosabb időn át és pedig azon oknál fogva, hogy a keverékben lévő alkatrészek vegyi 55 reakció előidézésére hajlamosak ahelyett, hogy pihennének mindaddig, míg kifejezet ten száraz viszonyok között vannak elrak­tározva. Ama időtartam, mely alatt a kei­verék szárazon és pihenten tartható,, a 60 légköri viszonyok szerint váltakozik, mindazonáltal általában a pihentetési idő­tartam 14—21 napra tehető attól a naptól számítva, melyen a cementet és a porított fémet egymással összekevertük. Innen 65 van az, hogy a keverékhez való vízhozzá­adás folytán kezdetét veA'ő kémiai reak­cióból származó buborékok mennyisége bizonytalan és változó, minthogy a keve­réknek kiterjedőképessége az elraktáro- 70 zás ideje alatt rosszabbodhatik és ez a rosszabbodás az anyagkeverék minden egyes részében változó lehet. Ennélfogva a nedves cementkeverék bizonyos részei

Next

/
Thumbnails
Contents