96935. lajstromszámú szabadalom • Mesterséges fényforrással is bíró napfény-reklámtábla

Megjelent 1929. évi október hó 111-én. ___ UAGYAR KIRÁLYI JnHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96935. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Mesterséges fényforrással is biró napfény-reklámtábla. Székely György tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1928. évi május hó 15-ike. Ismeretesek már oly reklámtáblák, me­lyek a napfényt, ill. az égbolt fényét hasz­nálják fel intenziv megvilágításukra. A hirdetőtáblák, tudvalevőleg, rendszerint 5 függélyes vagy közel függélyes helyzetet foglalnak el, mely helyzetben az égbolt­ról jövő fénysugarak a hirdetőtáblát csak nagyon ferde szög alatt találják és így korántsem, világítják meg oly intenziven, 10 mint valamely vízszintes felületet, amelyre az égboltról jövő fénysugarak függélyesen esnek. E hátrány kiküszöbö­lésére eddig oly kép jártak el, hogy a hir­detőtáblát, átlátszatlan alapon, átlátszó 15 vagy áttetsző betűkkel, vízszintesen he­lyezték el, alatta pedig ferde tükröt ren­deztek el, amelyben az égbolt által inten­ziven megvilágított hirdetőtábla látha­tóvá vált. Egy másik megoldásnál meg-20 hagyták a hirdetőtáblának függélyes vagy közel függélyes helyzetét és a hir­detőtábla mögött rendeztek el egy ferde, körülbelül 45° alatt álló tükröt, mely az égboltról ráhulló fénysugarakat a hirde-25 tőtábiára vetítette és ezáltal annak betűit vagy ábráit intenziven megvilágította. A bejelentés tárgya oly hirdetőtábla, mely a fentemlített, kétféle rendszerű hir­detőtáblának előnyeit egyesítve, kiküszö-30 böli annak hátrányát, nevezetesen azt, hogy a hirdetőtáblán kívül külön tükör alkalmazása is szükséges, ami egyfelől költségtöbbletet okoz, másfelől pedig a hirdetőtábla méreteit feleslegesen meg-35 növeli. Különösen érezhető a nagy tér­szükséglet okozta hátrány akkor, ha e hir­detőtáblákat, miként az szokásos, kétolda­lasan, kettősen képezik ki, mikoris a hir­detőtáblákat felvevő szekrény belsejében, két egymásra szög alatt álló tükröt kell 40 alkalmazni. Mind e hátrányokat a találmány sze­rinti hirdetőtábla, mely elsősorban ilyen kétoldalasan kiképezett hirdetőtáblákra vonatkozik, azáltal küszöböli ki, hogy a 45 két hirdetőtáblát, egymáshoz képest, szög alatt rendezi el és mindkét hirdetőtáblá­nak egymásfelé néző oldalát tükrözően képezi ki olykép, hogy minden egyes tábla kettős célt szolgál, nevezetesen egy- 50 felől tükrös hátoldalával megvilágítja a másik táblának feliratait, másfelől pedig, u másik tábla tükröző hátoldala által, a saját feliratai is meg vannak világítva. A rajzon a találmánynak egyik példa- 55 képeni, kiviteli alakja latható, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, számos eltérés is képzelhető: Az 1. ábra a találmánynak távlati képe, a 2. ábra pedig függélyes keresztmetszete. 60 A hirdetőtáblákat felvevő (b) szekrény­nek, nagyjában, egyenoldalú háromszög keresztmetszete van és ily keresztmetszetű líasáb alakjával bír, mely hasábnak mind­három oldalán egy-egy nagy, ablakszerű 65 (f, g, h) kivágás van. A felső (h) kivágás vagy nyitott vagy pedig előnyösen üveg­lappal, úgynevezett katedrái-üveggel van fedve és arra szolgál, hogy a felülről jövő <p, s) fénysugarak a szekrény belsejébe 70 hatolhassanak és a szekrény másik két (f, g) ablaknyílásait kitöltő (k, 1) üveg­lapokra hullhassanak, amely üveglapo­kon az (n) feliratok vagy ábrák helyei szabadon vannak hagyva, míg az üveg- 75 lapok többi részei átlátszatlan (m) festék­kel vagy egyéb anyaggal vannak be­vonva, mely fedőrétegnek befelé néző ol-

Next

/
Thumbnails
Contents